Bezpečnost potravin

Materiály určené pro kontakt s potravinami – stanovisko EFSA

Vydáno: 2. 2. 2016
Autor: KM EFSA

EFSA vydal vědecké stanovisko k hodnocení bezpečnosti látek v materiálech určených pro kontakt s potravinami.

Experti Evropského úřadu pro potraviny (EFSA) doporučují zpřesnit hodnocení bezpečnosti látek používaných v materiálech určených pro kontakt s potravinami, a to včetně zavedení komplexnějšího přístupu k odhadu expozice spotřebitelů, zejména pro kojence a batolata. Úřad EFSA plánuje aktualizovat Návod k požadovaným údajům pro hodnocení těchto látek.

Dr. Laurence Castle, člen Vědeckého panelu EFSA pro materiály určené pro kontakt s potravinami (CEF) a předseda pracovní skupiny, která vytvořila vědecké stanovisko, řekl: „Toto stanovisko odráží jak pokroky ve vědě, tak zkušenosti z posledního desetiletí při uplatňování stávajících instrukcí EU“.

Dr. Castle uvedl, že vědecké stanovisko představuje nejnovější vědecké poznání a má vliv na odhad expozice spotřebitelů k látkám migrujícím z materiálů určených pro kontakt s potravinami, na přístup k hodnocení jejich bezpečnosti, na požadavky toxikologických dat a na zvážení faktoru migrace nezáměrně přidaných látek (NIAS, Non-Intentionally Added Substances).

Dalším krokem je, aby Evropská komise diskutovala s úřady členských států o možných dopadech tohoto přesnějšího hodnocení na řízení rizik. Následně Komise doporučí úřadu EFSA potřebnou úroveň ochrany spotřebitelů. EFSA použije toto doporučení Komise pro vypracování Návodu k požadovaným údajům pro vytváření Žádostí o hodnocení bezpečnosti látek v materiálech určených pro kontakt s potravinami.  

Závěry a klíčové návrhy  vědeckého stanoviska:

• Identifikace a hodnocení všech látek, které migrují, by se mělo zaměřit více na hotové materiály a předměty, včetně použitého výrobního procesu, spíše než se soustředit na použité substance.

• Pro lepší odhad expozice spotřebitelů experti EFSA navrhují ustavení čtyř výchozích kategorií spotřeby potravin, odvozených od spotřeby potravin kojenců a batolat, které budou přibližně 9, 5, 3 a 1,2 krát vyšší než aktuální výchozí spotřeba (tj. 17 g / kg tělesné hmotnosti na den). Díky těmto kategoriím by byla zajištěna vyšší úroveň ochrany spotřebitelů, zejména pro kojence a batolata.

• Množství požadovaných údajů o toxicitě by mělo být ve vztahu k očekávané expozici člověka. Vědecký panel CEF navrhuje tři prahové hodnoty expozice člověka, a to 1.5, 30 a 80 mikrogramů / kilogram tělesné hmotnosti za den, které mají vyvolat požadavek dalších údajů o toxicitě. To se týká všech migrujících látek, tedy jak záměrně tak nezáměrně přidaných látek (včetně oligomerů).

• Testování genotoxicity u látek používaných v materiálech určených pro kontakt s potravinami by mělo být povinné, i když jejich migrace do potravin vede k nízké expozici. Pro hodnocení bezpečnosti nezáměrně přidaných látek (NIAS) by měly mít větší význam alternativní metody testování na zvířatech.  

Odborníci Vědeckého panelu CEF zvažovali také zpětnou vazbu získanou od zúčastněných stran díky veřejné konzultaci, zatímco pracovali na dokončení stanoviska a upřesňovali některé aspekty. Experti do stanoviska začlenili další kategorii spotřeby potravin a vysvětlili, jakým způsobem kombinovat informace o spotřebě potravin s informacemi o migraci chemických látek do potravin pro správný odhad expozice spotřebitelů.

Vědecké stanovisko a Odborná zpráva z veřejné konzultace

 

Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)