Bezpečnost potravin

Letošní rok lze v oblasti veterinárního dozoru hodnotit jako úspěšný

Vydáno: 29. 12. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 29. 12. 2015.

Blížící se konec roku je vždy časem pro určité bilancování. Z pohledu státního veterinárního dozoru by se ten letošní dal určitě označit za dobrý a úspěšný. V České republice pokračovala příznivá nákazová situace a většina závažných epidemií se našemu území vyhýbala. Svou zásluhu na tom bezesporu má dobře fungující systém veterinárního dozoru i sami chovatelé. V důsledku nových kompetencí a zefektivnění systému kontrol došlo v dosavadním průběhu roku k meziročnímu růstu zjištěných závad v oblasti veterinární hygieny. V oblasti životní pohody zvířat bylo za 11 měsíců zkontrolováno na 14 milionů zvířat.

Příznivou nákazovou situaci v České republice potvrzují mimo jiné mezinárodní statusy země prosté jednotlivých nákaz, které uděluje státům Evropská komise či Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). Letos ČR nově získala status země prosté moru malých přežvýkavců a země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE (nemoci šílených krav). Tento status nejnižšího možného rizika, který má v  současnosti jen 40 ze 180 členů OIE, pomáhá českým vývozcům dostat se na některé trhy ve třetích zemích. Již z předchozích let má ČR status země prosté vztekliny, tuberkulózy, brucelózy a leukózy skotu, brucelózy ovcí, moru koní, Aujeszkyho choroby prasat, slintavky a kulhavky. Velmi dobře dopadla také mise Evropské komise v oblasti veterinárního a potravinového dozoru v závěru října. Přes příznivou nákazovou situaci je třeba mít se stále na pozoru, poblíž státních hranic se v posledních měsících vyskytla například vysoce patogenní ptačí chřipka či vzteklina.

V oblasti veterinární hygieny přibyla v důsledku novely zákona o potravinách od začátku letošního roku nová kompetence, kontroly zacházení s potravinami živočišného původu v zařízeních stravovacích služeb. Hlavně díky této nové kompetenci, ale také zefektivněním systému, meziročně poměrně výrazně vzrostl počet závad zjištěných při plánovaných kontrolách. Od začátku letošního roku do konce listopadu bylo zjištěno 1 700 kontrol se závadou (téměř 7 procent z celkem provedených bezmála 25 000 plánovaných kontrol).  Za celý loňský rok přitom bylo se závadou zhruba 400 z celkem více než 32 000 plánovaných kontrol (tedy zhruba 1,25 procenta).  Neplánovaných kontrol provedených na základě předchozích zjištění SVS či na základě obdržených podnětů bylo letos provedeno zatím necelých 17 000, alespoň jedna závada byla zjištěna u 772 z nich. Za celý rok 2014 bylo neplánovaných kontrol přes 31 000, alespoň s jednou závadou skončilo 485 kontrol. K vyššímu počtu odhalených nedostatků přispěla i systémová změna, kdy byla snížena frekvence kontrol v zařízeních, kde byly v předchozích letech příznivé výsledky, kontroly se tak více zaměřily na problémové provozy.

Mezi dlouhodobě hlavní cíle SVS patří také zlepšení životní pohody zvířat (welfare) i obecného povědomí o této problematice v České republice. Úřední veterinární lékaři SVS každoročně uskuteční tisíce kontrol zvířat. V období od 1. ledna do 30. listopadu letošního roku provedli v oblasti welfare 7 809 kontrol u více než 14 milionů zvířat. Více než dvě třetiny z těchto kontrol proběhly v chovech zvířat, kterých zde bylo zkontrolováno takřka 10 milionů. Druhou nejčastěji kontrolovanou oblastí byla přeprava zvířat. Týkalo se jí 465 kontrol 3,9 milionů zvířat. V celkem 843 případech bylo zjištěno nedodržení platné legislativy, drtivá většina z toho (793) v chovech zvířat. Na základě kontrolních zjištění bylo podáno 320 podnětů k došetření obcím s rozšířenou působností a sama SVS uložila 536 pokut. Případy, kdy vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, byly oznámeny orgánům činným v trestním řízení (PČR). V letošním roce se prozatím jednalo již o sedm případů. Od loňského roku SVS zintenzivnila spolupráci s PČR v oblasti předávání informací ohledně týrání zvířat. SVS se vyjadřuje v rámci trestního řízení k mnoha dalším případům, které jsou řešeny ze strany policie.

Dozor nad zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat, sledování nákazové situace, kontrola zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu a toho, zda nedochází ke klamání spotřebitelů, budou prioritami SVS i v příštím roce.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj:  Státní veterinární správa