Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Letní dětská rekreace na území hlavního města Prahy v roce 2019 aneb čemu věnovat pozornost při výběru tábora pro své dítě... do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Letní dětská rekreace na území hlavního města Prahy v roce 2019 aneb čemu věnovat pozornost při výběru tábora pro své dítě...

Vydáno: 4.7.2019
Tisk článku
Autor: HSHMP
Informace HSHMP

Letní dětská rekreace každoročně probíhá v několika formách: jako stanové či stálé tábory v rekreačních zařízeních, tematické tábory a kurzy, putovní tábory a příměstské tábory. Krajské hygienické stanice coby orgány ochrany veřejného zdraví se zabývají pouze těmi akcemi, které jsou spojeny s organizovaným pobytem dětí včetně ubytování bez rodičů, ke kterým mají zmocnění ke státnímu zdravotnímu dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Z pohledu uvedeného zákona jde dle ust. § 8 odst. 1 o zotavovací akce (organizovaný pobyt pro 30 a více dětí na dobu delší než 5 dní včetně výchovně rekreačního tábora) a dle ust. § 12 o jiné podobné akce pro děti ve zjednodušené formě pro menší počet dětí či na dobu kratší než 5 dnů. Na obou těchto typech akcí se provádí státní zdravotní dozor – kontroly nad plněním povinností uložených uvedeným zákonem a prováděcím předpisem - platnou vyhláškou č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.   

Hlavní město Praha je v tomto ohledu specifickým regionem, neboť většina letních pobytových akcí pro děti probíhá mimo její území. V Praze se konají spíše sportovní soustředění než typické zotavovací akce s využitím školských budov k ubytování účastníků a stravovacích služeb ke stravování.   

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") má pro letošní sezónu  ohlášeny 3 letní zotavovací akce. Ve dvou případech jde o sportovní soustředění a v jednom o mezinárodní dětský tábor - vesničku  s celkovým počtem 378 účastníků. V roce 2018 měli pražští hygienici na území města ohlášeny jen dvě zotavovací akce – sportovní soustředění. Kontrola byla provedena u obou akcí. Došlo k uložení jedné finanční sankce ve výši 1000,-Kč provozovateli zotavovací akce za opakované pozdní podání ohlášení akce.  

 

DOPORUČENÍ PRO RODIČE OHLEDNĚ VÝBĚRU TÁBORA  

Především by mělo být zřejmé, kdo tábor pořádá. Přednostně lze doporučit aktivity těch subjektů, které celoročně pracují s dětmi. Přesto je dobré ověřit si pomocí internetu a osobních zkušeností reference na konkrétní aktivity.

Důvěryhodnější akce bude nejen ta, o které lze získat co nejvíce informací, ale především ta, jejíž pořadatel si vyžádá i informace od rodičů - o případných zdravotních omezeních dítěte, dietě či alergii, plaveckých schopnostech apod.

Důležité je vzájemné poskytnutí telefonických kontaktů.

Základní údaje o táborech lze nalézt na stránkách http://www.taboryinfo.cz/.

 

ZAMĚŘENÍ KONTROL HYGIENIKŮ NA TÁBORECH PRO DĚTI  

Prostorové podmínky (např. plocha na jedno ubytované dítě musí být nejméně 2,5 m2). Ve stavbách i stanech musí být dostatečný prostor na uložení osobních věci. Prostory pro spaní musí být izolovány od země proti vlhku a chladu a prostory pro uložení osobních věcí musí být izolovány proti vlhku…
Podmínky pro osobní hygienu (zajištění umyváren, záchodů – 1 záchod na 15 dětí).
Musí být zřízena tzv. ošetřovna a izolace. K dispozici musí být po celou dobu pobytu zdravotník (dosažitelnost zdravotníka musí být 24 hodin denně).
Vybavení lékárničky, zdravotnická dokumentace, potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí i osob pečujících o děti, potvrzení o bezinfekčnosti.
Zajištění stravování. Denně musí být pro děti na táboře zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Nápoje musí být pro účastníky zotavovací akce k dispozici po celý den. Osoba zajišťující stravování musí mít zdravotní průkaz.
Zásobování vodou. Musí být zajištěno dostatek pitné vody k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné a k provozu ošetřovny a izolace.
Výměna ložního prádla.
Úklid prostor.
Odstraňování odpadů a nakládání s odpadními vodami.
Kontroluje se i režim dne, tj. fyzická a psychická zátěž dětí musí být přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem.

 

Ilustrace: Grifart 

KE KONTROLÁM PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ  

Tyto aktivity nemají stanoveny zákonné povinnosti ve smyslu ochrany veřejného zdraví, a tudíž nejsou HSHMP kontrolovány. Jsou to aktivity zpravidla na územích měst pořádané nejrůznějšími subjekty v pracovní dny. Jejich činnost většinou účelově vzniká pouze na dobu letních a jiných prázdnin.  Nabídka těchto akcí je velmi široká - co do náplně i podmínek. Rodiče mohou vybírat hlavně podle zaměření nejvhodnější typ akce pro své děti.

 

HSHMP již v minulosti na svých internetových stránkách podobné tématické příspěvky publikovala:

 

Příměstské tábory kontrolám hygieniků nepodléhají - 6. 8. 2018  

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace na území hlavního města Prahy k 15. 8. 2017 - 17. 8. 2017  

Hygienici v Praze zkontrolovali 2 letní tábory, víc se jich nekoná - 27. 7. 2017  

Příměstské tábory - informace - 2. 6. 2016  

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce, a pro školy v přírodě

 

V Praze 3. 7. 2019  

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Zdroj: HSHMP

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021