Bezpečnost potravin

Lahůdky – výroba a uvádění do oběhu z pohledu státního dozoru

Vydáno: 10. 10. 2004
Autor:

Na 6. semináři o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek, který se letos konal 7.-8. 9. ve Skalském dvoře, informoval MVDr. Vladimír Čermák z Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj o rozdělení kompetencí dozorových orgánů při kontrole výroby lahůdek a jejich uvádění do oběhu, souvisejících legislativních předpisech a výsledcích kontroly provedené v posledním období.

Škála lahůdkářských výrobků i používaných surovin je velmi široká a zahrnuje pekařské výrobky, produkty živočišného původu i produkty rostlinného původu, čerstvé i různě upravené, vzhledově i chuťově atraktivní, ale i představující zdroj rizika pro spotřebitele.
Za bezpečnost výrobků odpovídá samozřejmě výrobce. Kompetentní orgány státního dozoru zajišťují poskytování garancí dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy k ochraně zdraví a oprávněných zájmů spotřebitele. Povinnosti, příslušnost a pravomoci orgánů dozoru vyplývají ze zákona o potravinách. U produkce lahůdek při poskytování stravovacích služeb zajišťují dozor orgány ochrany veřejného zdraví (KHS), při výrobě a prodeji orgány veterinární správy (KVS) a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Z hlediska podílu na dozorových činnostech je stanoveno, že SZPI vykonává dozor v provozech zabývajících se výrobou a uváděním lahůdkářského zboží, k jehož výrobě se používají pouze již finalizované suroviny – hotové potraviny a výrobny zásobují pouze přímo navazující vlastní prodejny. Předmětem státního dozoru ze strany orgánů státní veterinární péče je především posouzení podmínek pro schválení závodu, kontrola správné hygienické a výrobní praxe, kontrola účinnosti systému HACCP a supervize dodržování mikrobiologických požadavků na výrobky.
V r. 2003 bylo inspektorátem Brno provedeno 158 kontrol, odebráno a mikrobiologicky vyšetřeno 34 vzorků. V jednom případě byl zachycen Staphylococcus aureus v přípustné hodnotě počtu zárodků. Při kontrolách byly zjištěny pouze drobné závady v provozní hygieně. Od počátku r. 2004 do 31.5. 2004 byla provedena 81 kontrola, odebráno a mikrobiologicky vyšetřeno bylo 45 vzorků a 25 stěrů ke kontrole úrovně sanitace. Ve všech případech byl výsledek vyšetření vyhovující.

Text příspěvku byl publikován ve sborníku ze 6. semináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek, který se konal letos 7.-8. září ve Skalském dvoře. Sborník Zemědělské a potravinářské knihovně (Knihovně ÚZPI) věnovalo České a slovenské odborné nakladatelství – redakce časopisu MASO.
Sborník bude po zařazení do fondu knihovny k dispozici čtenářům pod signaturou C 37701/6.