Bezpečnost potravin

Krmiva včetně krmných surovin podléhají přísnému dozoru

Vydáno: 11. 5. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provedl v loňském roce celkem 1 857 kontrol krmiv ve výrobním i obchodním sektoru a laboratorně prověřil 1 066 výrobků pro krmení hospodářských i zájmových druhů zvířat na bezpečnost a kvalitu. Aktuálně jsou kontroly zacíleny i na krmné suroviny dovážené z Ukrajiny a testovány zejména na obsah reziduí pesticidů, obsah mykotoxinů a těžkých kovů. Dosud nebyla v odebraných vzorcích zaznamenána žádná nadlimitní kontaminace.

Inspektoři ÚKZÚZ v roce 2022 vykonali 1857 kontrol krmiv. Nejvíce kontrol proběhlo u farem zemědělské prvovýroby (512), registrovaných (387) nebo schválených (261) výrobců krmných směsí, výrobců krmných surovin (220) a dodavatelů obchodujících s krmivy (196).  
 
V kontrolovaných provozech inspektoři řešili celkem 16 závažných případů porušení platné legislativy a dalších 16 drobných závad, které odpovědné osoby napravily ihned na místě. V roce 2022 byly za porušení zákona o krmivech uděleny pokuty ve výši  338 tis. Kč. 

Pro ověření bezpečnosti a jakosti bylo odebráno a v akreditovaných národních referenčních laboratořích ÚKZÚZ analyzováno 1066 vzorků krmiv, z tohoto počtu se 44 vzorků týkalo krmiv pro domácí zvířata (pet food). Krmiva jsou obvykle testována na více parametrů a celková suma laboratorně prověřených ukazatelů, které měly vliv na hodnocení krmiv, překročila 27 tisíc stanovení.

Provozovatelé nejčastěji nedodrželi deklarovaný obsah doplňkových látek (stopové prvky, vitamíny), méně často pak porušili limity maximálního obsahu nežádoucích látek v krmivu, včetně případů křížové kontaminace krmiv rezidui kokcidiostatik či léčiv, případně překročili maximální obsah doplňkové látky v krmivech, stanovený pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat. 

Systémem RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v rámci EU) obdržel ÚKZÚZ podněty k prošetření případů přítomnosti nepovolené látky etylenoxidu v krmné surovině pšeničný lepek, zjištění nepovolené látky etoxyquinu v doplňkovém krmivu pro dojnice, překročení maximálního limitu obsahu mědi v krmivu pro nosnice nebo notifikace nadlimitního obsahu olova v krmivu pro psy. ÚKZÚZ v obdobných případech dohledává a stahuje závadná krmiva z trhu v ČR.  

Zvýšenou pozornost ÚKZÚZ v poslední dekádě věnuje prevenci eliminace křížové kontaminace krmiv látkami s reziduálním efektem (léčiva nebo kokcidiostatika). Schválené provozy provádějí postupy čištění výrobních technologií, jejichž účinnost je každoročně ověřována inspektory.  
 
Na konci roku 2022 ÚKZÚZ nově převzal kompetenci dohledu nad výrobou a obchodováním s medikovanými krmivy, je tak připraven ověřovat nejen přenos reziduí rizikových látek do jiných krmiv, ale i dodržování zásad správné praxe při výrobě a přepravě medikovaných krmiv.    

Od poloviny dubna letošního roku ÚKZÚZ zacílil kontroly na aktuální dovoz krmných surovin původem z Ukrajiny. V rámci této mimořádné akce bylo prozatím provedeno 25 kontrol a odebráno 15 vzorků (12x kukuřice, 2x pšenice, 1x slunečnicový extrahovaný šrot).

Vzorky jsou analyzovány v Národní referenční laboratoři ÚKZÚZ na obsah reziduí pesticidů, obsah mykotoxinů a těžkých kovů. Rovněž je u vzorků hodnocena botanická čistota a další senzorické parametry.

U žádného z analyzovaných vzorků nebyly do 9. května zjištěny nevyhovující bezpečnostní ani jakostní ukazatele. 

V rámci těchto zesílených kontrol ÚKZÚZ  spolupracuje se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) , která své kontroly zaměřuje na suroviny v potravinářské kvalitě. Pro efektivní zacílení prováděných kontrol ÚKZÚZ dále využívá data o dovozech poskytnutých Celní správou. 

ÚKZÚZ mj. informuje o zjištěních a výsledcích z kontrolní činnosti na webu v části „ÚKZÚZ varuje„  . 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Zdroj: ÚKZÚZ