Bezpečnost potravin

Krajské hygienické stanice

Vydáno: 24. 9. 2004
Autor:

Krajské hygienické stanice – vydávají rozhodnutí, povolení, osvědčení, vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek […]

Krajské hygienické stanice – vydávají rozhodnutí, povolení, osvědčení, vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, stanoví rizikové práce a zaměstnavateli nebo osobě pro výkon rizikových prací minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek a lhůty a minimální náplň vstupních, periodických, výstupních a následných lékařských preventivních prohlídek fyzických osob, které vykonávají rizikové práce, ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, nařizuje, organizuje, řídí a popřípadě i provádí opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost zdravotnických zařízení, nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu zdravotně závadných výrobků a vod, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; kontrolovat a řídit místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví, spolupracuje se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu a podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému.

 

Na úvodní stránce kategorie následující nadpisy a odkazy:

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

http://www.hygpraha.cz

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

http://www.khsstc.cz

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

http://www.khscb.cz

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

http://www.khsplzen.cz

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

http://www.khskv.cz

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

http://www.khsusti.cz

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

http://www.khslbc.cz

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

http://www.khshk.cz

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

http://www.khspce.cz

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

http://www.khsjih.cz

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

http://www.khsbrno.cz

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

http://www.khsolc.cz

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

http://www.khsova.cz/index2.php

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

http://www.khszlin.cz