Bezpečnost potravin

Kontroly v zařízeních školního stravování a ostatních stravovacích zařízeních pro děti v roce 2023

Vydáno: 1. 2. 2024
Autor: HSHMP

Foto: Shutterstock

Souhrnná informace HSHMP – Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) provedla v loňském roce 376 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků v zařízeních školního stravování a ostatních stravovacích zařízeních pro děti. Kontroly se konaly v rámci výkonu státního zdravotního dozoru odboru hygieny dětí a mladistvých (dále jen „HDM“) HSHMP.

Závady HSHMP zjistila při 30 kontrolách: konkrétně ve 20 zařízeních školního stravování a 10 zařízeních tzv. ostatní stravovací služby pro děti, jedná se zejména o dětské skupiny.

Konkrétní závady:

nedostatečná provozní hygiena
zanedbaná údržba prostor a předmětů přicházejících do styku s potravinami a pokrmy
nedodržování skladovacích podmínek daných výrobcem
křížení čistého a nečistého provozu
nedodržování data použitelnosti nebo data minimální trvanlivosti
nezajištění sledovatelnosti – původu potravin
nedodržování postupů na zásadách HACCP
nedodržování bezpečných teplot při uchovávání připravovaných pokrmů, což ve svém důsledku představuje významné riziko ohrožení zdraví konzumentů, v daném případě dětí a mladistvých

V rámci realizovaných kontrol HSHMP provedla 223 měření teploty při uchovávání potravin a pokrmů před jejich výdejem: nedodržení teplotního řetězce bylo zjištěno 16krát .  

Dále, z důvodu ověření bezpečnosti podávaných pokrmů, HSHMP odebrala 21 vzorků potravin a pokrmů na mikrobiologické vyšetření: všechny výsledky vyšly jako vyhovující.

V rámci kontroly dodržování zásad provozní hygieny HSHMP 30krát odebrala stěry z prostředí: v jednom případě vyšel výsledek z plochy nářadí používaného k přípravě pokrmů jako nevyhovující – HSHMP v daném případě proto nařídila sanitaci.

FOTOGRAFIE

Foto č. 1: stěry z pracovních ploch

Foto č. 2a): příklad nesprávné hygienické praxe ohledně uložení prkének určených ke krájení potravin a pokrmů mezi rezavými povrchy topného tělesa

Foto č. 2 b): příklad správné hygienické praxe: uložení prkének odděleně, odpovídající provozní hygiena

Foto č. 3: důležité je také správné skladování potravin a udržování čistoty všech prostor, kde se manipuluje s potravinami

Foto č. 4 a): přístroje a zařízení přicházející do styku s potravinami a pokrmy musí být v dobrém technickém stavu, aby byla možná jejich správná údržba. Přístroj v době kontroly

Foto č. 4 b): přístroj po provedeném repasování

Foto č. 5: plíseň do kuchyně rozhodně nepatří, hrozí šíření spor plísní a kontaminace potravin a pokrmů. Plísně představují zdravotní riziko jak pro zaměstnance, tak pro konzumenty

Foto č. 6: v daném případě chybí označení masa, datum zamražení, datum spotřeby, není zajištěna sledovatelnost potraviny a zároveň jde o nesoulad, co se týče použití materiálů přicházejících do přímého kontaktu s potravinou (plastová nádoba a igelitový sáček)

Foto č. 7 a) a b): Správná teplota musí být udržována u teplých i studených pokrmů.  V daném případě teplota salátu ani teplota rýže neodpovídá teplotě stanovené v příručce HACCP (stanoveno 8 °C a 60°C).

a/ salát

b/ uvařená rýže

S provozovateli předmětných školských zařízení, kde se vyskytly závady, HSHMP zahájila, případně zahájí přestupkové řízení. HSHMP současně provozovatele poučila o správné hygienické praxi a o nutnosti zajistit co nejdříve konkrétní nápravná opatření.

V roce 2023 HSHMP v zařízeních stravovacích služeb pro děti a mladistvé uložila pokuty v celkové výši 125 500,- Kč.

Cílem kontrol HSHMP je předcházet rizikům možného ohrožení zdraví konzumentů, resp. chránit specifickou, citlivou populační skupinu dětí a mladistvých.

V roce 2023 HSHMP nešetřila žádné podezření na výskyt onemocnění spojeného s konzumací pokrmů v zařízeních školního stravování, tzv. alimentární onemocnění.

V rámci edukační činnosti odboru HDM bylo v roce 2023 proškoleno cca 340 pracovníků školních jídelen a pracovníků ostatních zařízení, kde je poskytováno stravování dětem.

V Praze 31.1.2024

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP

Zdroj: HSHMP