Bezpečnost potravin

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy ve 4. čtvrtletí 2021

Vydáno: 10. 1. 2022
Autor: HSHMP

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v období od 1. 10. – 31. 12. 2021 celkem 270 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 31 finančních sankcí v celkové výši 67 700,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí. Bylo vydáno 1 opatření nařízení provedení sanitace.

Na základě podnětu se uskutečnilo 61 kontrol, podněty se týkaly převážně nedodržování platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 30 kontrol. V 15 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

V provozovnách stravovacích služeb za 4. čtvrtletí 2021 byly zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin, v provozní hygieně a stavebně technickém stavu, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací a nedodržování platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (viz graf č. 2).

Graf č. 1

Graf č. 2

Fotografie provozoven:

Foto č. 1 – 4 – nedostatky v provozní hygieně

Foto č. 5 – 6 – nedostatky ve skladování

Foto č. 7 – nedostatečná teplota a nevhodné skladování hotového pokrmu

Seznam kontrolovaných provozoven:

V Praze 7. 1. 2021

Ing. Pavel Zikl
ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP