Bezpečnost potravin

Konference ÚKZÚZ – Pesticidy v zemědělství

Vydáno: 10. 2. 2015
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 5. 2. 2015.

Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR z pohledu prokazování nelegálních aplikací byl diskutován na konferenci ÚKZÚZ v Brně dne 5. 2. 2015.

Přes 300 účastníků z řad odborné veřejnosti se sešlo v Brně s odborníky z Ministerstva zemědělství, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), VŠCHT a dalších pracovišť na odborné konferenci, aby diskutovalo problematiku používání pesticidů v ČR a nové možnosti odhalování nezákonných praktik. Pro udržitelné používání pesticidů v ČR je nejdůležitější zavádění metod integrované ochrany rostlin. Na případné porušování předpisů a odhalování reziduí pesticidů v celém řetězci zemědělské produkce jsou však dozorové orgány dobře připraveny, mj. díky vybavení ÚKZÚZ novými přístroji pro multireziduální analýzy.

Ministerstvo zemědělství koordinuje Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR (dále jen „NAP“), jehož cílem je omezení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí. V NAP jsou stanoveny úkoly, cíle a opatření s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů tak, aby se snížila závislost na používání přípravků. V zemědělské praxi se však můžeme setkat i s používáním pesticidů v rozporu s platnými předpisy nebo s jejich falzifikací. O tom diskutovali na konferenci pořádané pod záštitou ministra zemědělství Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“) odborníci ze státní správy i z univerzit s veřejností.

Používání přípravků na ochranu rostlin je dlouhodobě velmi citlivé téma. Ve velké většině jsou v ČR jejich aplikace prováděny v souladu s normami, byly však zmíněny i možná porušování právních předpisů, na něž musí být dozorové orgány připraveny. Může to být například používání nepovolených přípravků v ekologickém zemědělství nebo integrované produkci. Dále jsou to postřiky, které zasáhnou kvůli špatné aplikaci sousední pozemky, nebo jsou pesticidy použity jinak, než je povoleno (na jinou plodinu nebo nejsou dodržené ochranné lhůty, mohou být použity již nepovolené pesticidy ze starých zásob, s prošlou exspirací, či u nás neregistrované pesticidy nebo falzifikáty z černého trhu), problémem mohou být např. také letecké aplikace insekticidů v případech, kdy je povolena pouze aplikace hnojiv nebo pomocných látek, atd.

ÚKZÚZ představil svůj nový metodický přístup k prokazování nelegálních aplikací pesticidů v rostlinné produkci, který je postaven na vzorkování podezřelých pozemků (rostlin i půdy), detekci a kvantifikaci reziduí nepovolených účinných látek a srovnání těchto hodnot s  limity a s referenčními vzorky. Takto koncipovaná kontrola je možná jen ve spolupráci s moderně vybavenými laboratořemi, což potvrdila i profesorka Jana Hajšlová z Vysoké školy chemickotechnologické v Praze, zástupci odborných firem i Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ. Právě vybavení laboratoře ÚKZÚZ novými výkonnými přístroji pro multireziduální analýzy, které mohou detekovat v jednom měření více než 150 látek, je předpokladem pro účinný dozor nad řádným používáním pesticidů v ČR v souladu s NAP. Dosud byly analýzy na rezidua pesticidů prováděny zejména v krmivech, v potravinářských surovinách a v potravinách. Odběry vzorků přímo na poli tak doplňují klasické kontrolní postupy Sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ, jako jsou například kontroly evidence o používání přípravků na ochranu rostlin.

Jaroslav Juřica
ředitel Kanceláře ústavu

Zdroj:  ÚKZÚZ

obrázek 1