Bezpečnost potravin

Konference k problematice pesticidů – prezentace

Vydáno: 25. 5. 2016
Autor: MZe

Konference se konala dne 19. 5. 2016 na Ministerstvu zemědělství.

                                                         
  

  

Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky se ve čtvrtek 19. května 2016 konala konference, která byla věnována problematice pesticidů a týkala se nejen jejich používání, ale věnovala se i možnostem falšování a nelegální aplikaci těchto látek.

Konference byla pořádána ve spolupráci s Ministerstvem podohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a Ústředním a kontrolním zkušebním ústavem zemědělským.

Úvodní slovo přednesl ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. Přednášková část byla rozdělena do tří bloků. Se svými prezentacemi vystoupili vědecko-výzkumní pracovníci a zástupci státních institucí. Ze zahraničních hostů přednesl svůj příspěvek pan Jürgen Sturma z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, pan Dr. Bernd Stein ze Spolkového úřadu pro hodnocení rizik v Německu, paní Ing. Mária Matušová ze Štátne veterinárne a potravinové správy Slovenskej republiky, Dipl. Ing. Dr. Roland Grossgut z Rakouské agentury pro zdraví a bezpečnost potravin a v neposlední řadě pan Jean Charles Bocquet, generální ředitel Evropské asociace ochrany rostlin.

První blok byl věnován problematice glyfosátu, jakou roli v této problematice hraje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a jak tato problematika ovlivňuje členské státy. Druhý blok se věnoval reziduím pesticidů nejen v půdě, ale například i ve vodě. V rámci druhého přednáškového bloku byl rovněž prezentován národní akční plán, který byl v roce 2012 schválen vládou České republiky. Třetí blok byl zaměřen na rezidua pesticidů v potravinách, a dále byla prezentována problematika falšování pesticidů. V rámci této problematiky bylo upozorněno na padělané nebo na území České republiky nepovolené pesticidy, které nejsou testované a schválené. Mohou tak vést nejen ke ztrátám na výnosech farmářů, ale zejména mohou potenciálně ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. V diskuzi po každém přednáškovém bloku vystoupili přední odborníci na danou problematiku, pěstitelé i novináři přítomní v sále.

Z diskuzí vyplynulo, že je nutné zajistit laické veřejnosti dostatek informací o pesticidech a podpořit spolupráci nejen vědeckých institucí s médii. Pouze na základě dostatku relevantních informací se budou moci spotřebitelé snadněji orientovat v daných oblastech bez předsudků a zažitých mýtů.

Prezentace z konference:

Role EFSA v posuzování rizik EU pro pesticidy (pdf, 883 kB)
Jürgen Sturma, Oddělení pro pesticidy, Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení (pdf, 2 MB)
Ing. Pavel Minář, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Posuzování rizik glyfosátu na lidské zdraví – mezi vědou a politikou (pdf, 856 kB)
Dr. Bernd Stein, Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR), Německo

Činnost a role SZÚ v oblasti přípravků na ochranu rostlin (pdf, 731 kB)
MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (pdf, 2MB)
Ing. Michal Hnízdil, ÚKZÚZ (Národní akční plán)

Výzva: pesticidy a pitná voda
Dipl. Ing. Dr. Roland Grossgut, Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES), Rakousko
prezentace bude publikována dodatečně

Rezidua pesticidů v zemědělsky využívaných fluvizemích  
Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX, Masarykova univerzita)
prezentace na vyžádání u autora

Kontrola rezíduí pesticídov v potravinách v SR (pdf, 907 kB)
Ing. Mária Matušová, Štátna veterinárna a potravinová správa, Slovensko

Kontrola a monitoring reziduí pesticidů v potravinách v České republice (pdf, 1020 kB)
Ing. Petr Cuhra, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

Systém kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin u profesionálních uživatelů (2 MB)
Ing. Andrea Blažková, ÚKZÚZ

Hladoví po změně: kolektivní iniciativa Evropské asociace ochrany rostlin na podporu zodpovědného používání pesticidů; případ boje proti nelegálním pesticidům (pdf, 2 MB)
Jean-Charles Bocquet, generální ředitel Evropské asociace ochrany rostlin, Belgie

Problematika obchodu s falzy pesticidů od roku 2000 v ČR ve vazbě na evropské trhy, vývoj a současné trendy (pdf, 975 kB)
MUDr. Bohdan Plichta, P&N s. r. o.