Bezpečnost potravin

Označování potravin

Souhrnné informace k označování potravin

Foto: Shutterstock

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl rozhodnout při výběru ze širokého spektra výrobků. Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno, ukládají české zákony a prováděcí vyhlášky a také nařízení EU.

Obecně platí, že informace uváděné na potravinách:

  • nesmějí uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o charakteristiky potraviny (nesmějí ani podle vzhledu, popisu nebo vyobrazení vyvolávat nesprávný dojem), nesmějí uvádět účinky nebo vlastnosti, které dotčená potravina nemá a nesmějí vyvolávat dojem zvláštnosti, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin, pokud se stejnými charakteristikami vyznačují všechny podobné potraviny,
  • musí být čitelné, přesné, jasné, spotřebitelům snadno srozumitelné,
  • nesmějí připisovat potravině vlastnosti (nebo na ně odkazovat) umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, a to s výjimkou přírodních minerálních vod a potravin „určených pro zvláštní výživu“, které podléhají zvláštním předpisům,
  • údaje musí být uvedeny v jazyku srozumitelném v příslušné zemi (národní předpis může stanovit použití konkrétního jazyka, v ČR se jedná o češtinu).

Za informace o potravině odpovídá ten provozovatel potravinářského podniku usazeného v EU (výrobce, balírna, dovozce, distributor nebo obchodník), pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh.

V podnicích, které na tento podnik navazují, nesmějí být informace připojené k potravině upraveny, pokud by tyto úpravy mohly uvádět konečného spotřebitele v omyl nebo snížit možnost spotřebitele rozhodovat se při výběru potravin, a tyto podniky odpovídají za veškeré jimi provedené změny informací.

Legislativa stanovuje, které údaje musí být uváděny povinně.
I u potravin, u nichž určité údaje nejsou povinné, ale jsou uváděny dobrovolně, musí být splněny požadavky kladené na údaje uváděné povinně.

 

Články v kategorii

9. 2. 2024

Právní předpisy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení […]


22. 1. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejnila aktualizovaný přehled právních předpisů v oblasti označování vína. Právní předpisy Vybraná pravidla a definice pro výrobu a označování vinařských produktů s chráněným označením původu (CHOP), chráněným zeměpisným označením (CHZO), tradičním výrazem CHOP, CHZO, tradiční výrazy [čl. 92 a násl. nařízení (EU) č. 1308/2013] – pravidla označení se týkají těchto […]


12. 10. 2023

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství upravilo vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství. Norma nově stanoví definice o víně a vůbec poprvé určuje, co může být označeno jako oranžové nebo nefiltrované víno. Novela vstoupí v platnost 15. října letošního roku. Větší přehlednost v označování vín a větší jistota pro spotřebitele, odkud víno pochází, to jsou […]


19. 7. 2023

Dotaz: Jak lze označit potravinu, pokud je k ochucení potraviny použita složka v přírodní podobě, nebo je použito přírodní aroma, nebo je použito pouze aroma syntetické? Odpověď: I. V potravině je daná složka použita v přírodní podobě (např. potravina obsahuje ovoce nebo ovocnou šťávu) Grafické/slovní vyjádření složky: Pokud potravina předmětnou složku obsahuje, Zdůrazněná složka a QUID: Zároveň […]


29. 6. 2023

Potravinářská inspekce upozorňuje spotřebitele a provozovatele na zneužívání chráněného názvu „Prosecco“ při prodeji perlivého či šumivého vína Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje spotřebitele a provozovatele na výskyt klamavého nabízení perlivého vína (též frizzante), a to – vědomě nebo nevědomě – zneužitím chráněného názvu „Prosecco“ ze strany některých provozovatelů (restaurace, bary, stánky, vinotéky, vinárny apod.). Vína označená „Prosecco“ musí […]


23. 5. 2023

Pro Čechy je kvalita potravin dlouhodobě jeden z klíčových faktorů, podle kterého se rozhodují při nákupu. Vyplývá to z výzkumu nákupního chování , ve kterém 92 % respondentů uvedlo, že se při výběru potravin zajímají o kvalitu. Jde jim především o to, aby jídlo bylo čerstvé, zralé, bez umělých náhražek a přídatných látek. Češi se […]


16. 3. 2023

Dotaz: Lze použít název „šlehačka“ v označování čistě rostlinných výrobků? Lze použít název „šlehačka“ u směsných výrobků, kdy část mléčného tuku byla nahrazena tukem rostlinným? Odpověď SZPI: Dle článku 78 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“) […]


18. 1. 2023

Právní předpisy v oblasti označování potravin v souvislosti s označováním rostlinných výrobků názvy vyhrazenými pro mléko a mléčné výrobky.


7. 12. 2022

Informace SZPI


14. 11. 2022

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství


9. 11. 2022

Průvodce webové stránky olejnadzlato.cz


27. 10. 2022

Nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví, že spotřebitel nesmí být uváděn v omyl ohledně místa původu potraviny.


1 2 3 9