Bezpečnost potravin

Karlovarské oplatky byly zapsány do rejstříku CHOP a CHZO

Vydáno: 18. 8. 2011
Autor: berankova1

Nařízení Komise publikované dne 29. 7. 2011 v Úředním věstníku EU.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 744/2011 ze dne 28. července 2011 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Karlovarské oplatky (CHZO))

Evropská komise, s ohledem na nařízení Rady 510/2006/ES ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, a zejména na čl. 7 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům:

Podle čl. 6 odst. 2 a čl. 17 odst. 2 nařízení  510/2006/ES byla v Úředním věstníku EU  zveřejněna žádost České republiky ze dne 20. října 2004 o zapsání názvu „Karlovarské oplatky“.

Rakousko a Německo vznesly v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení  510/2006/ES proti zápisu námitku. Námitky byly podle čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce písm. a), b), c) a d) uvedeného nařízení shledány přípustnými.
 
Vzhledem k tomu, že Česká republika a Rakousko ani Česká republika a Německo ve stanovené lhůtě dohody nedosáhly, je třeba, aby Komise postupem podle čl. 15 odst. 2 nařízení 510/2006/ES přijala rozhodnutí.

Evropská komise přijala toto nařízení:
Článek 1
Označení uvedené v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2
1. Výraz „Karlsbader Oblaten“ může být používán k označení oplatek, které neodpovídají specifikaci uvedené pro „Karlovarské oplatky“, po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Ochranné známky obsahující výraz „Karlsbader Oblaten“, které byly chráněny zapsáním nebo získány používáním přede dnem 20. října 2004, nelze zrušit ani bránit jejich dalšímu používání zapsáním názvu „Karlovarské oplatky“ jako chráněného zeměpisného označení, pokud jsou jinak splněny obecné požadavky stanovené právními předpisy pro ochranné známky.

PŘÍLOHA:
Potraviny uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 510/2006:

Třída 2.4 Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a jiné pekařské výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Karlovarské oplatky (CHZO)

 
Zdroj:  Úřední věstník EU, L 197, 29. 7. 2011, s. 3-4