Bezpečnost potravin

Kampaň EFSA vysvětlující pojmy nebezpečí a riziko

Vydáno: 20. 9. 2023
Autor: KM EFSA

Ilustrace: zdroj EFSA

Pojmy nebezpečí a riziko se používají v řadě oborů a odvětví – bezpečnosti při práci, při zacházení s chemikáliemi, a také v oblasti bezpečnosti potravin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) připravil informační a vzdělávací minikampaň, zahrnující krátké animace vysvětlující uvedené pojmy v různých situacích a souvislostech.

Nebezpečí (Hazard) je obecně vlastnost látky nebo jevu, děje či faktoru způsobit neočekávaný negativní jev. Jde o latentní vlastnost objektu, která může ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit materiální škody anebo poškodit životní prostředí. Je to často vlastnost „vrozená“ (daný subjekt jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven (exponován).

Riziko (Risk) je obecně pravděpodobnost výskytu nežádoucí události s nežádoucími následky; tedy pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. Riziko lze chápat jako kombinaci pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku.

Nebezpečí a riziko jsou základními pojmy v rámci hodnocení bezpečnosti potravin a jsou laickou veřejností ne vždy zcela správně chápány. Jde o různé, i když vzájemně propojené pojmy, avšak v běžné řeči jsou tato dvě slova často používána jako synonyma. To vede ke zmatku v jejich pravém významu, ať už u široké veřejnosti či odbornějších zainteresovaných stran. Následkem toho se pak vnímaná rizika nemusí vždy shodovat se skutečnými riziky, což dělá komunikaci o riziku v oblasti bezpečnosti potravin o to náročnější.

Pro účely bezpečnosti potravin jsou uvedené pojmy jasně definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, čl. 3, bod 9. (rizikem se rozumí míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí) a bod 14. (nebezpečím se rozumí biologické, chemické nebo fyzikální činitele v potravinách nebo krmivech nebo stav potravin nebo krmiv, které mohou mít nepříznivý účinek na zdraví).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci v Preambuli (bod 6) uvádí, že vzhledem k tomu, že veřejnost vnímá rozdíl mezi nebezpečím a rizikem nejednoznačně, by se při sdělování o riziku mělo usilovat o objasnění tohoto rozdílu, a tak zajistit, aby tento rozdíl široká veřejnost lépe chápala.

S tímto záměrem připravil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) informační a vzdělávací minikampaň, zahrnující krátké animace vysvětlující uvedené pojmy v různých situacích a souvislostech. Tyto komunikační materiály mohou pomoci široké veřejnosti a dalším cílovým skupinám lépe porozumět rozdílu mezi těmito dvěma pojmy jednoduchým, objektivním a snadno vysvětlitelným způsobem.

Jasná znalost těchto pojmů je zvláště důležitá ve vyhraněných situacích, např. na začátku nějaké události týkající se bezpečnosti potravin, kdy jsou informace žádané, ale často vzácné, nebo když je nějaké riziko aktuální, např. výskyt specifických problémů spojených s bezpečností potravin během horkých letních dní nebo když je bezpečnost potravin z nějakého důvodu nosným tématem v médiích. Stejně tak se na veřejnosti může objevit více hledisek s potenciálně odlišnými závěry, zejména u citlivých témat. Zde je však na místě již odborné vyjádření či stanovisko příslušných úřadů či institucí a následné jasné a pochopitelné sdělení směrem k veřejnosti.

Krátké animace vysvětlující pojmy „nebezpečí“ a „riziko“ v různých situacích a souvislostech:

Sdílejte animace, podpořte vzdělávací a komunikační úsilí úřadu EFSA!

Více: Webové stránky úřadu EFSA s kampaní „Hazard vs. risk“ (videa, en)