Bezpečnost potravin

Jednotné školení inspektorů provádějících úřední kontroly

Vydáno: 10. 1. 2013
Autor: MZe, Ing. Ivana Lepešková

Na základě nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004 zajišťuje odbor bezpečnosti potravin MZe od roku 2006 jednotné školení inspektorů dozorových orgánů.

Úřední kontroly jsou prováděny za účelem ověřování, zda provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků dodržují právní předpisy na všech stupních výroby, zpracování a distribuce.

Úřední kontroly jsou prováděny vhodnými technikami vyvinutými pro tento účel, včetně běžných kontrol a prohloubených kontrol, jako jsou inspekce, ověřování, audity, odběry vzorků a zkoušení vzorků. Správné používání těchto technik vyžaduje, aby byli zaměstnanci provádějící tyto úřední kontroly odpovídajícím způsobem proškoleni.

Komplexní systém proškolování zaměstnanců kontrolní sféry probíhal do roku 2006 na základě Národního plánu vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin. Od roku 2007 byl zaveden nový jednotný systém školení inspektorů dle nařízení (ES) č. 882/2004.   Jednotné školení inspektorů bylo nezbytné proto, aby bylo zajištěno, že příslušné dozorové orgány rozhodují jednotně, zejména pokud jde o zavádění zásad analýzy rizika a zavádění systémů samokontroly založených na principu HACCP a kódů správné výrobní a hygienické praxe.

Povinné jednotné proškolení se týká pracovníků dozorových orgánů koordinovaných MZe (SZPI, ÚKZÚZ, SRS, SVS), kteří zajišťují a provádějí úřední kontrolu v oblastech uvedených v kapitole I přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů týkajících se potravin a krmiv a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Plnění plánu proškolování zaměstnanců kontrolní sféry je dozorovým orgánem čtvrtletně a za daný kalendářní rok kontrolováno a vyhodnocováno.Nadále platí, že každý dozorový orgán každoročně stanovuje prioritní témata proškolování svých zaměstnanců. Tematické okruhy vzdělávání zaměstnanců jsou voleny podle požadavků jednotlivých organizačních útvarů daného dozorového orgánu.

Za oblast školení zaměstnanců kontrolní sféry je zodpovědný odbor bezpečnosti potravin Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství.

Jednotné školení inspektorů dozorových orgánů probíhalo v letech 2007 – 2009 prezenční formou ve školicím středisku Skalský Dvůr. V roce 2009 byla nastíněna možnost e-learningového vzdělávání jako distanční formy studia, který by proškolil mnohem více pracovníků a současně by značně uspořil finanční prostředky.

Na základě této úvahy byl v roce 2010 navržen projekt e-learningového kurzu bezpečnosti potravin pro jednotné školení inspektorů provádějících úřední kontroly a bylo vypsáno výběrové řízení pro zpracovatele jednotlivých témat (modulů) kapitoly I přílohy II nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004.

Hodnotící komise vybrala jako nejvhodnější nabídku Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU). VFU zajistila tutory (odborníky), kteří nesou odpovědnost za odborné texty každého modulu a jsou k dispozici při aplikaci e-kurzů. Technickou podporu e-learningových kurzů zajišťuje ÚZEI prostřednictvím LMS eDoceo.

Po vyhodnocení zkušebního provozu byl plný provoz e-learningového školení zahájen 15. října 2011. První kolo e-kurzů absolvovalo celkem 74 inspektorů s datem ukončení kurzu 31. července 2012. Druhé kolo e-kurzů v počtu 80 přihlášených inspektorů bylo zahájeno 1. října 2012 a ukončeno bude 30. dubna 2013.