Bezpečnost potravin

Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s.

Vydáno: 15. 4. 2014
Autor: ICBP

Posláním iniciativy je podporovat kvalitní a bezpečné výrobky potravinářského a krmivářského průmyslu.

Začátkem roku 2014 zahájila svou činnost obecně prospěšná společnost Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva. Posláním společnosti je podporovat kvalitní a bezpečné výrobky potravinářského a krmivářského průmyslu. Primárním impulsem k založení této platformy byla situace na trhu s doplňky stravy, jejich původem, označováním a složením. Vzhledem k úzké provázanosti na ostatní stupně potravinového řetězce, byl okruh zájmu rozšířen i na související produktový sortiment – potraviny a krmiva.

Základní filosofií činnosti IPDSK je orientace na zákazníka v širším slova smyslu. Cílí nejen na koncového zákazníka (spotřebitele), ale také na zákazníka jako článek v dodavatelsko-odběratelském vztahu. Úkolem společnosti je rozvíjet aktivity v oblasti vzdělávání spotřebitele a zvyšování důvěryhodnosti ve vztahu dodavatel-zákazník formou produktové certifikace.

K informovanosti spotřebitele poslouží řada edukativních projektů, které jsou připravovány s odborníky ze státní i soukromé sféry. Formy komunikace budou uskutečňovány prostřednictvím internetových stránek, informací v médiích či workshopů. Speciálním typem informace je logo POSOUZENO.CZ, které může být uděleno výrobku, který splní požadavky stanovené v Pravidlech pro udělení loga. Prakticky se jedná o produktovou certifikaci, která může velmi dobře posloužit k prokazování shody. Znamená to, že kvalitativní a kvantitativní parametry, parametry zdravotní nezávadnosti i informace pro spotřebitele uváděné na obale certifikovaného výrobku byly posouzeny jako správné.

Pouhé počáteční posouzení však v praxi nelze považovat za dostačující. Důvodem může být novela právního předpisu, nově identifikované nebezpečí, modifikace receptury výrobku, falšování výrobku, záměna suroviny, nezvládnutý proces výroby, nestabilita výrobku v rámci doby spotřeby atd. Aby riziko uplatnění výše uvedených negativních faktorů bylo minimální, je kvalita a bezpečnost produktu monitorována i po uvedení výrobku na trh. Nejpodstatnějším prvkem tedy není ono počáteční posouzení, ale jsou jimi především další, následná posouzení vzorku výrobku odebraného přímo z tržní sítě. Termíny odběru vzorku nejsou držiteli loga známy. Držitel loga tak veřejně deklaruje schopnost udržet nastavený standard a neobává se výsledků nehlášených kontrol.

Uvedený proces má zajistit důvěru zákazníka / distributora v nakupovaný výrobek. Podklady k prvotnímu posouzení jsou voleny s přihlédnutím k
běžným procesům registrace, notifikace atp., aby žadatele nadmíru
nezatěžovaly. Vzhledem k široké distribuci dotčených výrobků je uvedený program vhodný nejen pro maloobchodní prodejny a navázané distributory, ale také pro internetové obchody.

Do procesu hodnocení, kontroly a analýz výrobků jsou zapojeny v maximální možné míře akreditované státní a institucionální laboratoře. Etika, integrita, vědecký přístup a sociální a environmentální zodpovědnost jsou hlavními pilíři činnosti iniciativy.

Více na www.ipdsk.cz a www.posouzeno.cz