Bezpečnost potravin

Informace o způsobu doručování ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Vydáno: 28. 4. 2023
Autor: SZPI

Informace SZPI – V souvislosti se změnou, kterou přinesl zákon č. 457/2022 Sb., jímž se mění zákon č. 300/2008 Sb., a který přináší zřízení datových schránek (dále také jen „DS“) všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které DS doposud neměly, se mezi kontrolovanými osobami, k jejichž kontrole je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“) příslušná, rozmohlo přesvědčení, že SZPI jakožto orgán státní správy zodpovědný za úřední kontrolu je povinna doručovat (zejm. kontrolní materiály) výlučně do datových schránek. V souvislosti s tímto přesvědčením je často personál daného PPP instruován (např. vnitřními předpisy) k tomu, aby od kontrolních orgánů nepřebíral žádný dokument fyzicky, už vůbec ne fyzicky oproti podpisu.

Výše zmíněné přesvědčení kontrolovaných osob je nesprávné.

SZPI doručuje kontrolní dokumenty do datové schránky v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 věty druhé zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“), pokud se nedoručuje na místě. SZPI doručuje na místě zejména tehdy, když je kontrolní dokument připraven k doručení během kontrolního vstupu nebo je-li ukládáno opatření.

Doručování na místě tedy v souladu § 17 odst. 1 věty druhé zákona č. 300/2008 Sb. může mít před doručováním do datové schránky přednost.

Podle § 4a odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud inspektor na místě doručuje písemnost, činí úkony jménem kontrolované osoby též člen jejího statutárního orgánu, zaměstnanec kontrolované osoby nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly. Inspektor SZPI je tedy oprávněn doručovat písemnosti jejich předáním na místě kontroly i zaměstnanci kontrolované osoby.

Pokud osoba, které mají být dokumenty předány, pokus o doručení znemožní tím, že je odmítne převzít, poučí ji inspektor o právních důsledcích takového jednání. Odmítnutí převzetí dokumentů nemá vliv na jejich doručení kontrolované osobě, přičemž dokumenty se považují za doručené dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení, jak upravuje § 24 odst. 4 správního řádu.

Zdroj: SZPI