Bezpečnost potravin

Informace k zajištění pitné vody ve školských provozovnách

Vydáno: 19. 6. 2020
Autor: HSHMP

Informace HSHMP

Vzhledem ke skutečnosti, že Pražské vodovody a kanalizace v současné době ohlašují výluky dodávky pitné vody z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na území hl. m. Prahy, Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) upozorňuje provozovatele školských zařízení i s ohledem na současnou epidemiologickou situaci ohledně výskytu infekce COVID -19, že není možné poskytovat školské služby bez zajištění tekoucí pitné vody.


Povinnost pro provozovatele školských zařízení zajistit tekoucí pitnou vodu je stanovena v § 20 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Z pohledu HSHMP je v současné době zásadním preventivním opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19 důsledné dodržování osobní a provozní hygieny, což by bez dodávky pitné vody nebylo možné zajistit, a tím by mohlo dojít k ohrožení zdraví dětí/žáků i personálů a případnému šíření infekce. 

Školy zajišťují také stravování žáků a i při této epidemiologicky závažné činnosti musí být zajištěno zásobování pitnou vodou (viz § 21 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).
 

Přehled plánované výluky dodávky pitné vody viz https://www.pvk.cz/aktuality/planovane-vyluky/ .

 

V Praze 19.6.2020 

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Zdroj: HSHMP