Bezpečnost potravin

Informace k výskytu Legionelly v Praze 14 – Černý Most

Vydáno: 4. 2. 2016
Autor: HS hlavního města Prahy

Informace Hygienické stanice hlavního města Prahy

Informace k výskytu Legionelly v ulici Anderleho 839/10, Praha 14 – Černý Most + mapka dotčených objektů

Na základě stížnosti obyvatele na kvalitu teplé vody v objektu Anderleho 839/10, Praha 9, provedla dne 20. 1. 2016 Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále HSHMP), prostřednictvím prověřeného pracovníka Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, odběr teplé vody v dotčeném objektu.

Výsledky rozborů vzorků teplé vody odebrané v rámci státní kontroly kvality teplé vody v objektu Anderleho 839/10, Praha 9, prokázaly nedodržení kvality teplé vody v ukazateli Legionella species (doloženo Laboratorním protokolem č. 5564/2016 vypracovaným dne 2. 2. 2016 Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem). Výsledkem rozboru je zjištěná hodnota 1 400 KTJ/100 ml – hygienický limit 100 KTJ /100 ml (KTJ = kolonií tvořících jednotek).

Výše uvedený nález je v rozporu s požadavky v § 3 (3) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. O této skutečnosti byl výrobce teplé vody společnost Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 (dále PTAS) neprodleně informován (č. j. HSHMP 4882/2016, ze dne 2. 2. 2016).

HSHMP dne 3. 2. 2016 provede odběry ve všech objektech na zasaženém okruhu teplé vody za účelem zjištění rozsahu kontaminace systému rozvodů teplé vody. Výsledky budou známy cca za týden. Provedení nápravných opatření bude projednáno s PTAS.

HSHMP situaci nepřetržitě monitoruje, budou prováděny následné odběry teplé vody k ověření účinnosti nápravných opatření.

Přiložený soubor:
Anderleho.pdf

Zdroj:  Hygienická stanice hlavního města Prahy