Bezpečnost potravin

Informace k tzv. „základním látkám“ v ochraně rostlin

Vydáno: 17. 4. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS zavedlo kategorii tzv. „základních látek“. Jedná se o látky, které nejsou primárně určeny pro použití jako přípravky na ochranu rostlin, mohou však mít pro ochranu rostlin určitý význam, avšak ekonomický význam podání žádosti o schválení takové látky je omezený.

Článek 23 Nařízení ES stanovuje kritéria identifikující danou látku jako základní látku jako látku:

– která není látkou vzbuzující obavy;
– která nemůže svými vlastnostmi způsobit narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí ani nemá neurotoxické ani imunotoxické účinky;
– jejímž hlavním využitím není použití v přípravcích na ochranu rostlin, ale lze ji nicméně použít pro ochranu rostlin, a to buď přímo, nebo v přípravku složeném z dané látky a obyčejného ředidla (vody), a
– která není uváděna na trh jako přípravek na ochranu rostlin.

 

Zdroj: ÚKZÚZ