Bezpečnost potravin

Hygienická stanice hlavního města Prahy kontroluje dodržování tzv. protikuřáckého zákona

Vydáno: 3. 11. 2017
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 3. 11. 2017.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) se jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze věnuje kontrolní činnosti restauračních a stravovacích zařízení průběžně v rámci celého roku a to dle schváleného kontrolního plánu na rok 2017. Důraz samozřejmě klademe mimo jiné také na dodržování tzv. protikuřáckého zákona, tj. zákonač. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který vstoupil v účinnost letos 31. května. Celkem jsme od doby nabytí jeho účinnosti provedli v Praze 387 kontrol, jejichž součástí byla také kontrola dodržování uváděného zákona. 

Z počátku jsme se, dle doporučení ministerstva zdravotnictví, zaměřovali především na kontroly preventivního charakteru. Zjištění případného nedostatku jsme na místě řešili domluvou a vysvětlením nutnosti zákon akceptovat a řídit se podle něho. Odpovídalo to také dikci zákona a jeho přechodným ustanovením.  

Cílená kontrola zaměřená především na dodržování protikuřáckého zákona byla provedena v rámci celostátní preventivní akce „HAD“ (Hazard, alkohol, drogy), která se uskutečnila v období od července do září 2017 i za naší účasti, jakožto pražských hygieniků. Ve spolupráci s Policií ČR jsme realizovali 17 kontrol. Porušení zákona jsme zjistili v celkem 5 případech. Dvakrát nebyly vnější a vnitřní prostory provozoven řádně označeny nápisy upozorňujícími na zákaz kouření. Jednou provozovatel zařízení nevyzval osobu při porušení zákazu kouření, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Ve dvou případech se vyskytli hosté, kteří nerespektovali zákaz kouření v restauraci, na místě jim proto byla udělena sankce Policií ČR. V rámci akce HAD máme nadále v řízení ještě jeden případ, který pravděpodobně skončí udělením pokuty.  

V období po nabytí účinnosti zákona jsme od občanů obdrželi celkem 24 podnětů, které se týkaly nedodržování zákona. Po našem vyhodnocení jsme dva předali jinému dozorovému orgánu z důvodu naší nepříslušnosti. Zbývající byly řádně prošetřeny našimi zaměstnanci odboru hygieny výživy. Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že u zbylých podnětů šlo povětšinou o podněty neoprávněné. V jednom případě šetření podnětu poukázalo na kouření fyzických osob v provozovně stravovacích služeb, situace se na místě řešila ve spolupráci s Policií ČR.  

Počítám i nadále, že budeme v kontrolách restauračních a stravovacích zařízení zaměřených mj. i na dodržování tzv. protikuřáckého zákona dále pokračovat.

V Praze 3. listopadu 2017 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel
              

Zdroj: HSHMP