Bezpečnost potravin

Hygienici varují: ne všechny provozovny péče o předškolní děti v Praze splňují hygienické požadavky

Vydáno: 18. 6. 2018
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 18. 6. 2018.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provádí na území Prahy mimo svých jiných povinností také státní zdravotní dozor ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, včetně středisek praktického vyučování, v zařízeních sociálně-výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc a v provozovnách osob s živností péče o dítě do tří let věku v denním režimu nebo s živností mimoškolní výchova a vzdělávání či v dětské skupině.  
„V této oblasti naší kontrolní činnosti se zaměřujeme na plnění hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid, plnění hygienických požadavků na venkovní hrací plochy a hřiště těchto zařízení a také na oblast stravovacích služeb pro děti a mladistvé,“ uvádí výčet činností ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek.
Z doposud provedených 405 kontrol, které HSHMP k dnešnímu dni v letošním roce vykonala, bylo v Praze odhaleno zhruba 20 provozoven péče o děti do tří let věku, které poskytují dětem stravu a nesplnily vůči HSHMP zákonem danou ohlašovací povinnost. „Naše kontroly navíc prokázaly, že tyto černé provozovny nesplňují ani další hygienické požadavky dle platné legislativy,“ říká šéf pražských hygieniků Jarolímek a proto přistoupili pražští hygienici k udělení sankcí nebo bylo zahájeno správního řízení dalšími dotčenými orgány státní správy (stavebním nebo živnostenským úřadem). 
K nejčastějším pochybením ze strany provozovatelů  výdejny stravovacích služeb patří nedodržení předpisů z oblasti hygieny potravin a hygienických požadavků na výkon činností epidemiologicky závažných. Kromě již zmíněného porušení ohlašovací povinnosti chybělo zavedení systému kritických bodů tzv. příručka HACCP, zaměstnanci nebyli proškoleni v těchto zásadách. Jde o povinnost provozovatele (dle Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin) určit ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech těchto kontrol. Systém vychází ze zásad správné výrobní praxe a požadavků hygienických předpisů. Jde o přístup preventivní, který vede k včasné identifikaci nebezpečí a tím k předcházení poškození zdraví spotřebitele. Slouží provozovateli k vytipování slabých míst, tj. kritických bodů, jejich ošetření kontrolovatelným přístupem tak, aby byla riziková místa odstraněna a zajištěna bezpečnost pokrmu.
Mezi další nedostatky, na které jsme při kontrolách v těchto neohlášených provozovnách narazili patří také špatná osobní a provozní hygiena, křížení čistých a nečistých provozů, nevhodné skladování surovin a ukládání předmětů nesouvisejících s výkonem činnosti v prostorách manipulace s potravinami,“ upřesňuje Jarolímek s tím, že v některých případech hygienici zjistili, v provozovnách péče o děti do tří let věku, také nevhodné prostorové a provozní podmínky (nedostatečný úklid, praní prádla apod.).
V současné době mají rodiče možnost umístit předškolní dítě do mateřské školy, do dětské skupiny, do provozoven živností zabývajících se různou formou péče o děti do tří let věku nebo do neziskového zařízení pro děti předškolního věku.  
Zde je na místě rodiče upozornit, že výběru předškolního zařízení pro své děti by měli věnovat patřičnou pozornost. Doporučujeme zjistit si zejména u soukromých subjektů, zda daný subjekt má tuto aktivitu registrovanou jako živnost péče o dítě do tří let věku, nebo zda je toto zařízení zapsané v rejstříku MŠMT viz http://ares-registr.cz// a  https://profa.uiv.cz/rejskol/.  
V případě dětských skupin je možné subjekt vyhledat v evidenci MPSV viz http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php?search&kraj=Hlavn%C3%AD+m%C4%9Bsto+Praha.  
Nabízíme rodičům, zejména u zařízení, kde je poskytováno dětem stravování, aby si před umístěním svého dítěte do takového zařízení, u nás na hygieně ověřili, zda byla splněna ohlašovací povinnost, tj. zda toto zařízení poskytuje služby v souladu s platnou legislativou,“ dodává šéf pražských hygieniků Jarolímek. V intenzivních kontrolách budou hygienici v Praze pokračovat i nadále.    
Kontakty na odbor hygieny dětí a mladistvých je k dispozici na webu HSHMP zde:  webu viz http://www.hygpraha.cz/obsah/kontakty_109_1.html.
 
V Praze dne 18. 6. 2018
Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
Zdroj: HSHMP

Foto: Shutterstock

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):