Bezpečnost potravin

Hygienici důrazně varují před přijetím poslanecké novely zákona o potravinách

Vydáno: 20. 1. 2021
Autor: HSHMP

Tisková zpráva HSHMP


Foto: Shutterstock

Hygienici důrazně varují před přijetím poslanecké novely zákona o potravinách: reálně hrozí radikální snížení kvality státního zdravotního dozoru v provozovnách poskytujících stravovací služby

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), ve shodě s dalšími krajskými hygienickými stanicemi a příslušným sektorovým odborovým svazem, nepodporuje a varuje před případným přijetím novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Toto téma je jedním z aktuálních bodů nadcházející schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy je daná novela předkládána v rámci poslanecké iniciativy. Cílem novely je odejmout orgánům ochrany veřejného zdraví – krajským hygienickým stanicím (OOVZ – KHS) výraznou část dozoru nad provozovnami poskytujícími stravovací služby. Hrozí výrazné snížení kvality státního zdravotního dozoru nad těmito provozovnami a zvýšení rizika možného ohrožení zdraví konzumentů a spotřebitelů. Naprosto nezastupitelnou úlohu v tomto dozoru sehrává zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  o změně některých souvisejících zákonů. Kompetenci k tomuto zákonu mají výhradně OOVZ – KHS a nikoli Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) z resortu Ministerstva zemědělství. Dosud prezentovanou argumentaci podporovatelů a iniciátorů předkládané novely HSHMP zásadně odmítá a považuje ji za ryze účelovou.  

Základním posláním hygienických stanic je ochrana zdraví spotřebitelů: v případě stravovacích služeb naprosto zásadní a stěžejní předpoklad. OOVZ – KHS v současnosti dozorují cca 40 000 provozoven (z toho cca 10 000 provozoven školního stravování). OOVZ – KHS tak dozorují ještě více provozoven než samotná SZPI mající v dozoru cca 30 000 provozoven. 

Dozor nad bezpečností pokrmů v provozovnách poskytujících stravovací služby začíná již při stavebním uspořádání a vybavení provozoven. Danou kompetencí disponují v rámci stavebních řízení právě hygienici. Mají k tomu nejen potřebné letité praktické zkušenosti, ale také patřičné zdravotnické vzdělání. Jedině hygienici mají přehled o všech prostorech provozovny a schváleném sortimentu, který musí odpovídat právě stavu a vybavení provozovny. Hygienici dále kontrolují zdravotní stav personálu a ověřují jeho příslušné nutné odborné znalosti jako jeden ze zásadních aspektů k tomu, aby byl vyroben zdravotně nezávadný pokrm. Mnohé případy alimentárních onemocnění často mohou mít svůj základ ve zdravotním stavu zaměstnanců. Hygienici se i daleko více zaměřují na technologické postupy a jejich bezpečnost při výrobě pokrmů. Naprosto standardním a zavedeným hlediskem hygieniků je při kontrolách rovněž uplatňování všech dalších aspektů vyplývajících z potravinového práva. V tomto ohledu uplatňují totožnou a rovnocennou praxi jako SZPI. O výsledcích svých kontrolních činnosti OOVZ – KHS standardně informují také širokou laickou veřejnost, na kterou se snaží dále osvětově působit. 

Naproti tomu SZPI řeší primárně technické požadavky na výrobky a problematiku klamání spotřebitelů. Cílem SZPI by mělo být provádět kontrolu potravin primárně u zdroje, tedy u výrobců, dovozců a v tržní síti. Stravovací provozy, které nakupují potraviny k výrobě pokrmů hlavně v tržní síti, by měly mít dozorem prováděným SZPI zaručenou garanci, že nakupují kvalitní potraviny stejně jako každý jiný spotřebitel. 

Předmětem dozoru restaurací a dalších provozoven stravovacích služeb, dle názoru HSHMP, musí být především akcent a celkový pohled na okolnosti, které mohou ovlivnit zdravotní nezávadnost pokrmů. Toto hledisko mohou v praxi komplexně zajistit výhradně OOVZ – KHS. SZPI v tomto směru takto komplexního dozoru není schopna. 

Poslanecký návrh absolutně nedomýšlí důsledky případného přijetí novely do praxe. HSHMP a další krajské hygienické stanice doufají, že není cílem poslaneckého návrhu vytvářet nefunkční hygienickou službu. Přijetí novely by to však jednoznačně způsobilo. HSHMP upozorňuje na to, že právě v současné době by to rozhodně nemělo být ve společenském zájmu. 

HSHMP připomíná, že v minulosti již hygienické stanice prošly celou řadou neuvážených redukčních kroků, jejichž důsledkům čelíme do dnešní doby. Jedině díky enormnímu pracovnímu nasazení všech zbylých zaměstnanců hygienických stanic se daří situaci onemocnění covid-19 řešit a držet v ještě únosných mezích. Hygienická služba však není pouze o epidemiologii. Je o na sobě provázaných a závislých podoborech, jejichž naprosto nezastupitelnou součástí je právě hygiena výživy. Jednotlivé hygienické oblasti spolu úzce kooperují a jsou na sobě v mnoha krocích vysoce závislé. Nikdo by již neměl opakovat chyby z let 2006 až 2012. Bohužel předkládaná poslanecká novela k tomu opět směřuje  a reálně tak dnes hrozí další ochromení hygienické služby v ČR.   

Nikdo nemůže vyloučit, že se příští epidemie nebude šířit cestou potravin a pokrmů: ať primárně nebo druhotně kontaminací člověkem – bakteriemi či viry odolnými běžným postupům při zpracování. Schopnost došetřovat alimentární i jiné epidemické případy souvisí s kompletní znalostí prostředí. To navržená novela nezajišťuje. 

Hygienická služba v České republice nutně dnes potřebuje klid a stabilitu pro svůj další profesní a personální rozvoj . Máme na co navazovat. Tradice a historií dosažená kvalita české hygienické služby je mnoha pamětníky na světě oceňována. Nedopusťme proto, aby tato kvalita byla dále devalvována a snižována tak neuváženými kroky jakým je právě nyní v Poslanecké sněmovně projednávaná novela zákona o potravinách.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE k tiskové zprávě  

Nezastupitelná úloha orgánů ochrany veřejného zdraví – krajských hygienických stanic (OOVZ – KHS)  v dozoru provozoven poskytujících stravovací služby: 

OOVZ – KHS v provozovnách kontrolují nejen stejné spektrum požadavků potravinového práva jako SZPI, ale celou řadu dalších faktorů zdravých životních a pracovních podmínek: např. zdravotní stav zaměstnanců v relativně širokém spektru, pitnou vodu, pracovní prostředí, kouření, obaly…;
OOVZ – KHS posuzují rizika zvolených technologických postupů pro zdraví spotřebitelů, zpracované a zavedené postupy na principech HACCP, způsobilost provozovny pro prováděnou činnost ze stavebně – technického hlediska včetně vybavení, znalosti v ochraně veřejného zdraví;

OOVZ – KHS jsou dotčeným úřadem ve stavebním řízení, provádějí preventivní dozor: posuzují návrhy – projektovou dokumentaci nově vznikajících provozoven;

součástí každé kontroly OOVZ – KHS je edukace provozovatele a jeho zaměstnanců: při kontrole zkušení zaměstnanci OOVZ – KHS prakticky provozovatelům a jejich zaměstnancům vysvětlují rizika zjištěného stavu – nedochází k pouhému byrokratickému sepsání protokolu a uložení sankce. OOVZ – KHS jde o to, aby provozovatel i jeho zaměstnanci prakticky chápali, co a proč je špatně…;
OOVZ – KHS považují preventivní působení a edukaci za rovnocenný přístup stejně jako případné represivní řešení alimentárních onemocnění a zdravotních potíží…;
OOVZ – KHS působí v oblasti dozoru provozoven poskytujících stravovací služby mnohem více let než SZPI…disponují širším spektrem zkušeností;

OOVZ – KHS kontrolují široké spektrum prvků stejně jako SZPI: jde o řadu kontrol z oblastí bezpečnosti pokrmů a klamání spotřebitele (záměna sýrů, kontaminace ledu do nápojů, přepálené oleje, mikrobiologická vyšetření zmrzlin a dalších komodit, stanovení norovirů, apod.);

OOVZ – KHS mají pro všechny uvedené činnosti vyškolené odborné pracovníky se zdravotnickým vzděláním;
OOVZ – KHS vedou a aktualizují registr provozoven (ISHVY), kontrolují plnění oznamovací povinnosti;
OOVZ – KHS by měla být navrácena plná kontrola nad provozovnami poskytujícími stravovací služby tak, aby byl nastolen stav před 1.1. 2015; SZPI by měla vykonávat výhradně kontrolu výroby a uvádění potravin na trh mimo stravovací služby;
nezastupitelnou roli OOVZ – KHS v dozoru provozoven poskytujících stravovací služby dokresluje fakt, kdy jen samotná HSHMP šetřila za rok 2019 a částečně i za rok 2020 v provozovnách kontrolovaných SZPI 124 podnětů  spotřebitelů na zdravotní obtíže nebo alimentární onemocnění.

 

V Praze 19. 1. 2021 

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroj: HSHMP