Bezpečnost potravin

Hygiene in Food Processing

Vydáno: 21. 5. 2004
Autor:

Hygiene in Food Processing / Edited by H. L. M. Lelieveld..[aj.].- 1. vyd. Boca Raton : CRC press, 2003. - 392 s., ISBN 0-8493-1212-4 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná pod signaturou D 90895

Dodržování přísných hygienických norem je základním předpokladem pro výrobu zdravotně nezávadných (bezpečných potravin) a pro úspěšné zavedení systému HACCP a dalších systémů pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravinářských výrobků. Nová publikace v Knihovně ÚZPI, která byla zpracována kolektivem světově uznávaných expertů na základě výstupů Evropské skupiny pro inženýring a plánování v oblasti hygieny potravinářských provozů ( European Hygienic Engineering and Design Group- EHEDG), představuje souhrnný zdroj informací o praktických otázkách zabezpečení hygieny při výrobě potravin. První část publikacese zabývá obecně regulačními mechanismy, jednotlivé kapitoly jsou věnovány související legislativě ve světě a na národní úrovni. Problematika hygieny při výrobě potravin je hodnocena také z hlediska zavádění systémů HACCP a řízení rizika. Dvě kapitoly popisují příslušné regulační rámce v EU a v USA. Druhá část knihy se zabývá klíčovými okruhy problémů při koncipování hygienického plánu. V úvodu jsou uvedeny zdroje kontaminace potravinářských provozů. Další kapitoly jsou věnovány nezbytnému technologickému vybavení a hygienickým prostředkům, včetně konstrukčních materiálů, trubkového vedení, technologií pro čištění na místě a metod pro ověřování a certifikaci systémů pro zabezpečení hygieny v potravinářských provozech. Závěrečná kapitola souhrnně představuje metody dobré hygienické praxe, včetně čištění a dezinfekce, osobní hygieny, kontroly cizích těles a metod pro boj proti škůdcům. Publikaci lze považovat za referenční příručku pro pracovníky odpovědné za bezpečnost potravin v průběhu výrobního procesu.
Podrobnosti o publikaci, včetně obsahu, jsou přístupné zde (přístup přes sekci Food Science and Technology a kategorii Food Safety) nebo přímo zde
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.