Bezpečnost potravin

HSHMP: Vyhodnocení kvality pitné vody za rok 2018

Vydáno: 19. 9. 2019
Autor: HSHMP

Zpráva odboru hygieny obecné a komunální HSHMP


Foto: Shutterstock

V roce 2018 Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla kontrolu nad jakostí distribuované pitné vody v hlavním městě Praze, a to jak v rámci státního zdravotního dozoru, tak i na základě podnětů z řad občanů.

Jednalo se o kontrolu jakosti vody a zároveň plnění povinností a požadavků provozovatele vodovodu hl. m. Prahy, provozovatele vodovodů do 5000 obyvatel, provozovatele individuálních zdrojů pitné vody zásobující pitnou vodou veřejné objekty a provozovatele akumulačních nádrží na lodních dopravních prostředcích podle platné legislativy stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a prováděcím právním předpisem – vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).  


V rámci státního zdravotního dozoru byly provedeny 4 kontroly nad kvalitou dodávané pitné vody provozovatelem veřejného vodovodu pro hlavní město Prahu. Tyto kontroly současně zahrnovaly i odběr pitné vody a to v počtu 17 vzorků. Polovina výše uvedených kontrol byla zaměřena v rámci monitoringu na výskyt pesticidních látek v pitné vodě a jejich stanovení a zároveň se jednalo o analýzu vzorků v rozsahu úplného rozboru dle vyhlášky č. 252/20004 Sb. U 2 vzorků byla překročena mezní hodnota v ukazateli koliformní bakterie. Nejednalo se však o prokázání možného fekálního znečištění vody vzhledem k negativnímu výsledku v ukazateli E. coli. Při opakovaném odběru již vzorky pitné vody splnily hygienické limity dle platné legislativy.

U 4 subjektů, jakožto provozovatelů vodovodu do 5000 obyvatel, provedla HSHMP státní zdravotní dozor podle kontrolního plánu. Odebráno bylo 5 vzorků. Všechny splnily hygienické limity dle platné legislativy a současně nebyly u provozovatelů těchto vodovodů shledány žádné nedostatky.

U komerčních studen, jako zdroje pitné vody provozovaného podnikajícími osobami, byly kontroly realizovány ve 2 stravovacích zařízeních, na 1 pracovišti a 1 studna byla určena pro zásobování pitnou vodou lodního dopravního prostředku. V případě studny provozované na lodním dopravním prostředku došlo k překročení ukazatelů jakosti pitné vody, a to v ukazateli Clostridium perfringens, koliformní bakterie, živé organismy a počet organismů. Z důvodu masivního překročení hygienických limitů ve výše uvedených ukazatelích přistoupila HSHMP k uložení okamžitého zákazu používání pitné vody.

Dále zaměstnanci HSHMP provedli za období březen-říjen 27 kontrol spojených s odběrem vzorků pitné vody k laboratorní analýze a následnému vyhodnocení z akumulačních nádrží na pitnou vodu na lodních dopravních prostředcích. Výsledkem je, že z 27 odebraných vzorků vyhovělo necelých 60 %. V této souvislosti je ale nutno poznamenat, že nesplnění ukazatelů jakosti pitné vody u odebraných vzorků se týkalo především provozně-technických ukazatelů, tedy takových, které nemohou přímo ohrozit lidské zdraví. Jednalo se např. o barvu, chuť či zákal. Tyto ukazatele mohou indikovat účinnost filtrace a desinfekce.

V loňském roce se občané hlavního města Prahy obrátili na HSHMP se 7 podněty týkajícími se možné nevyhovující jakosti dodávané pitné vody. Ve všech těchto případech HSHMP provedla kontrolu pitné vody se závěrem, že 1 z kontrolovaných vzorků nevyhověl v ukazateli volný chlór. Souhrn všech provedených kontrol v roce 2018 čítá celkem 52 kontrol nad jakostí a zdravotní nezávadností pitné vody.

Součástí kontroly pitné vody je i aktuální sledování a verifikace zadávaných výsledků vyšetření vzorků pitné vody do informačního systému rekreačních a pitných vod tzv. IS PiVo, která je jednou z povinností výše uvedených provozovatelů podle zákona č. 258/2000 Sb. Jednalo se o 1527 vzorků v oblasti zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu v počtu do a nad 5000 zásobovaných obyvatel a 53 vzorků u komerčních studen. Z vyhodnocení výsledků u veřejných vodovodů zaslaných do IS PiVo za rok 2018 je zřejmé, že u hygienického limitu NMH (nejvyšší mezní hodnota) došlo k překročení u sledovaného ukazatele Alachlor ESA. U hygienického limitu MH (mezní hodnota) došlo nejčastěji k překročení v ukazateli koliformní bakterie (4 % vzorků), počty kolonií při 36 a 22 °C (3 % vzorků) a železo (3,5 % vzorků). U komerčních a veřejných studní byly v loňském roce překračované limity obdobné jako u veřejného vodovodu až na výjimku v případě překročení NMH v ukazateli Escheria coli a chlorečnany. Limit MH byl překročen u ukazatele Clostridium perfringens, koliformní bakterie a chloridy.

V situaci kdy dojde k překročení hygienických limitů NMH a MH jakéhokoliv ukazatele pitné vody, který je stanovený prováděcím právním předpisem, je osoba uvedená v § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., povinna neprodleně prošetřit, zjistit jeho příčinu a přijmout účinná opatření. Informace o kvalitě pitné vody má možnost každý občan získat u distributora pitné vody, jemuž tato povinnost vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., popřípadě se může obrátit na odbor hygieny obecné a komunální HSHMP.

V Praze 19. 9. 2019  

Ing. Pavel Šebák
odbor hygieny obecné a komunální
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rytířská, Praha 1

Zdroj: HSHMP