Bezpečnost potravin

Harmonizace limitů pro rezidua pesticidů v EU

Vydáno: 25. 2. 2005
Autor:

V EU byly zahájeny práce na harmonizaci legislativy týkající se limitů reziduí pesticidů, jejíž dokončení se očekává v polovině roku 2006. V roce 2008 by mělo být dokončeno vědecké hodnocení všech aktivních přísad používaných v pesticidech v rámci EU.

V průběhu roku 2005 bude zahájena práce na sjednocení současné legislativy EU a členských států týkající se maximálních hladin reziduí (MRL) pesticidů. Evropský parlament a Rada ministrů podpořily plány na sjednocení pravidel pro rezidua pesticidů v potravinách ve všech 25 státech EU. Nové nařízení EU odstraní nejednotnost, která pramení ze současné situace, kdy členské státy mohou stanovit své vlastní národní MRL. Očekává se, že práce na sjednocení budou provedeny do poloviny roku 2006. Po tomto termínu by mělo být nařízení plně aplikovatelné.

 

Zdroj informace: Consumer Voice; měsíčník – zpravodaj zabývající se bezpečností potravin; vydává ho Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů (DG Sanco); leden 2005.

 

Co to jsou MRL?

MRL (Maximum Residue Levels) jsou horní legální hladiny (koncentrace) rezidua pesticidu, které lze nalézt u potravinářské komodity nebo u komodity určené ke krmným účelům. Pro každou schválenou aktivní přísadu jsou stanoveny tyto maximální hladiny, a to pro seznam různých druhů ovoce, zeleniny, cereálií a živočišných produktů. Tento seznam zahrnuje pouze ty produkty, pro které výrobce pesticidu požadoval schválení použití.

MRL není toxikologický limit a ojedinělé překročení není nezbytně důvodem k obavě z hlediska veřejného zdraví nebo zdraví zvířat. U pesticidů autorizovaných pro zemědělské účely jsou MRL stanoveny na maximální bezpečné úrovni, za předpokladu, že se pesticidy používají podle zásad správné zemědělské praxe (Good Agricultural Practice Approach).

 

Současná legislativa týkající se MRL

Dosud byly MRL pro rezidua pesticidů stanoveny na úrovni Společenství asi pro 150 pesticidů. Úplný přehled platných MRL v EU je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise (poslední aktualizace 4. 11. 2004): EU MRL seřazeny podle pesticidu [pdf ; 1532379 bytů].

Uvedený přehled byl sestaven na základě seznamů MRL, které jsou uvedeny v přílohách ke směrnicím Rady (* 76/895/EEC, * 86/362/EEC, * 86/363/EEC, * 90/642/EEC). Jde o orientační přehled. Definitivní MRL jsou uvedeny ve Věstníku ES.

 

Neharmonizované pesticidy (tj. pesticidy bez EU MRL) jsou podchyceny legislativou členských států. Pokud neexistuje platná EU legislativa, nýbrž MRL pro specifický pesticid/komoditu na národní úrovni, pak lze komoditu importovanou do této země uvést na trh. Importéři se mohou setkat s problémy, pokud chtějí uvést na trh v členském státu Společenství výrobek, který nemá národní MRL.

 

Nová legislativa pro MRL

Během příštích 18 měsíců Evropská komise vypracuje seznam plodin, pro které by se měly v rámci EU stanovit MRL. Pro každou z těchto plodin budou shromážděny všechny současné národní MRL a bude vybrána nejvhodnější MRL, která se bude používat na úrovni EU. Budou rovněž identifikovány pesticidy, pro které není nezbytné MRL stanovovat. Očekává se, že tato práce potrvá do poloviny roku 2006. Poté bude nařízení plně aplikovatelné, přičemž se připouští, že k úplné harmonizaci může dojít po určitém přechodném období.

 

V roce 1992 Evropská komise zahájila náročný program hodnocení všech aktivních přísad používaných v pesticidech v rámci EU. Tento proces hodnocení je založen na vědeckém posuzování a prověřování nezávadnosti každé substance z hlediska lidského zdraví, životního prostředí, ekotoxikologie a reziduí v potravinovém řetězci. Jakmile je aktivní přísada zhodnocena, rozhoduje se, zda bude zařazena do pozitivního seznamu či ne. Tento program bude dokončen v roce 2008.

Na internetových stránkách Evropské komise je k dispozici seznam všech aktivních látek na trhu EU a jejich současný status. Seznam obsahuje 1136 látek.

 

Více informací o legislativě týkající se reziduí pesticidů v EU je k dispozici v příspěvku “Úvod do legislativy Evropských společenství týkající se reziduí pesticidů”.

Projekt SAFE FOODS, pracovní skupina 3, jejíž činnost je koordinována Národním úřadem pro potraviny ve Švédsku, pracuje na kvantitativním hodnocení rizika. Skupina se zaměřuje na metody modelování pravděpodobnostního rizika a na analýzy nejistoty pro různé chemické látky. Očekává se, že tento výzkum bude mít značný dopad na postupy hodnocení rizik, které se v současné době aplikují.

 

SAFE FOODS – news

 

Pozn.: Informace o projektu SAFE FOODS na stránkách Agronavigatora.