Bezpečnost potravin

Grafické a slovní vyjádření ochucení při označování potravin

Vydáno: 29. 12. 2020
Autor: SZPI

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce

 

 

Otázka:

Jak vyhodnotit grafické a slovní vyjádření ochucení potravin v níže uvedených obecných příkladech?

Odpověď:

Stanovisko má tři části v závislosti na přítomnosti zvýrazňované složky ve výrobku.

I. Pokud je ve výrobku použita daná složka:          

 • na obale potraviny může být graficky vyobrazena daná složka např. obrázek ovoce, ať už realistický nebo nějak graficky zpracovaný, v případě použití dané složky např. ovocné šťávy, ovocné šťávy z koncentrátu nebo ovocné dřeně.
 • lze použít slovní vyjádření např. „jahodový“.
 • pokud je dotčená složka nebo skupina složek v označení zdůrazněna slovy, vyobrazením nebo grafickým znázorněním, platí, že se v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení“), uvede množství složky nebo skupiny složek použité při výrobě nebo přípravě potraviny (QUID).

Pokud je ve výrobku pouze malé množství zdůrazněné složky (a ve složení je uveden QUID), musí výrobce tento aspekt zvážit a zajistit aby výrobek nebyl označen zavádějícím způsobem, přičemž je na jeho rozhodnutí, zda výrobek označí např. „s příchutí“ nebo názvem složky (např. ovoce).

Pokud je použito přírodní aroma (např. přírodní jahodové aroma):

 • lze graficky vyobrazit danou složku.
 • vzhledem k tomu, že se jedná stále pouze o příchuť, měla by být tato informace spotřebiteli poskytnuta již na přední straně, nejen u zákonného názvu „s příchutí jahody“ / „s chutí jahody“, aby došlo k rozlišení výrobku, který je opravdu jahodový, a který je ochucen jahodami nebo extraktem/přírodním aroma/malým množstvím ovocné šťávy. V případě, že označení bude naznačovat (např. grafickým vyobrazením), že potravina obsahuje určitou složku a bude se jednat o typ potraviny, která takovou složku běžně obsahuje, přičemž potravina ve skutečnosti bude obsahovat pouze přírodní aroma takové složky, lze požadovat, aby na stejné straně obalu (nejčastěji přední), na jaké je naznačena přítomnost této složky, bylo uvedeno, že se jedná o potravinu „s (relevantní) příchutí“. Pokud na takové potravině není uvedeno, že se jedná o potravinu „s příchutí…“ lze označení naznačující přítomnost určité složky považovat za zavádějící údaj o složení této potraviny, tedy údaj, který je v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011.
 • pokud se jedná o výrobek „ s příchutí“ lze uplatnit výjimku uvedenou v odst. 1 písm. a) bod iii) přílohy VIII nařízení, kdy se uvedení množství složek (QUID) nevyžaduje u složek, jež jsou použity v malém množství pro účely aromatizování.
 • výraz „přírodní“ aroma smí být použit pouze v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 1334/2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu.

Právní předpisy neukládají výrobci povinnost uvádět na etiketě, jaké aroma bylo použito – může být uvedeno „přírodní jahodové aroma“ nebo pouze „aroma“.

Pokud jsou použita pouze přírodní aromata, která dávají dohromady chuť jiného ovoce nemajících nic společného s deklarovanou příchutí, nelze složku na obale graficky vyobrazit – nelze zobrazovat na obalu složku, která v potravině není vůbec přítomna (porušení čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011). V této věci byl 4. 6. 2015 vydán rozsudek Evropského soudního dvora věci Označování potravin a jejich obchodní úpravy C-195/14.

II. Pokud v potravině není použita daná složka, při její výrobě je použito pouze jen syntetické aroma:

Pokud potravina neobsahuje žádnou složku pocházející z ovoce ani přírodní aroma, obsahuje pouze syntetické aroma, nelze na obale potraviny použít obrázek příslušného ovoce ať už reálný nebo stylistický (obal však může být zabarven např. do oranžova) => nelze zobrazovat na obalu složku, která v potravině není vůbec přítomna.

 • nelze graficky vyobrazit danou složku.
 • vzhledem k tomu, že se jedná pouze o příchuť, měla by být tato informace spotřebiteli poskytnuta již na přední straně, nejen u zákonného názvu „s příchutí jahody“ / „s chutí jahody“ (nebo také „aromatizováno“, „aromatizovaný“), aby došlo k rozlišení výrobku, který je opravdu jahodový, a který je ochucen pouze aromatem (zde syntetickým). V případě, že označení bude naznačovat, že potravina obsahuje určitou složku a bude se jednat o typ potraviny, která takovou složku běžně obsahuje, přičemž potravina ve skutečnosti bude obsahovat pouze syntetické aroma takové složky, lze požadovat, aby na stejné straně obalu (nejčastěji přední), na jaké je naznačena přítomnost této složky, bylo uvedeno, že se jedná o potravinu „s (relevantní) příchutí“. Pokud na takové potravině není uvedeno, že se jedná o potravinu „s příchutí…“ lze označení naznačující přítomnost určité složky považovat za zavádějící údaj o složení této potraviny, tedy údaj, který je v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011.
 • pokud se jedná o výrobek „ s příchutí“ lze uplatnit výjimku uvedenou v odst. 1 písm. a) bod iii) přílohy VIII nařízení, kdy se uvedení množství složek (QUID) nevyžaduje u složek, jež jsou použity v malém množství pro účely aromatizování.
 • označení aroma ve složení se provádí v souladu s částí D přílohy VII nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Podmínky užití označení jako „vanilkový“ a „s příchutí vanilky“

Při použití přírodního vanilkového aroma nebo vanilkového extraktu nebo nastrouhaného neextrahovaného vanilkového lusku obsahujícího dřeň nebo neextrahované vanilkové dřeně, nebo jejich kombinaci, je možné použít označení „vanilkový“. V případě přírodního vanilkového aroma nebo vanilkového extraktu musí tato skutečnost jednoznačně vyplývat z dodané specifikace, tj. uvedením informace ve specifikaci, že se jedná minimálně o přírodní vanilkové aroma, nebo o extrakt získaný z vanilkových lusků o čistotě minimálně 95/5.

Pozn:. Označení „vanilkový“ lze použít i v kombinaci:

 • přírodní vanilkové aroma nebo vanilkový extrakt a
 • nastrouhaný vanilkový vyextrahovaný lusk, který obsahuje/neobsahuje dřeň (tzv. vanilková tobolka s dření (případně bez dřeně) již bez aromatické složky) 

Pokud bude použito při výrobě potraviny přírodní vanilkové aroma nebo vanilkový extrakt v kombinaci s jinými aromaty, označení výrazem „vanilkový“ se nepřipouští. 

Jako příklad, kdy není možné označení „vanilkový“ použít, lze uvést samostatně nebo v kombinaci např. 

 • nastrouhaný vanilkový vyextrahovaný lusk, tj. lusk, který neobsahuje/obsahuje dřeň 
 • ethylvanilín,
 • vanilkové aroma nebo
 • extrakt z jiného zdroje než z vanilky (např. rýže),

Takovéto výrobky se označí slovy např. „s příchutí vanilky“, „s chutí vanilky“ apod.

Pro použití grafického znázornění vanilky musí být použito „minimálně“ přírodní aroma s tím, že ale nezáleží na původu aroma.

III. Pokud v potravině není použita daná složka vůbec:

Na obale potraviny nelze obrazově zdůrazňovat složky, které se v potravině vůbec nevyskytují. Jakýkoli obrázek nebo grafické zobrazení např. ovoce je zdůrazněním ovoce. Obrazově zdůrazněná složka, např. ovoce, musí v potravině v nějaké formě opravdu být – ovoce, šťáva, extrakt, přírodní aroma z daného ovoce.

V rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-195/14 je uvedeno, že článek 2 odst. 1 písm. a) bod i) a čl. 3 odst. 1 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy, musí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby označení potraviny a použité způsoby tohoto označení mohly vyvolat na základě vzhledu, popisu nebo grafického znázornění určité složky dojem, že je tato složka v potravině přítomna, ačkoliv v ní ve skutečnosti přítomna není, což vyplývá pouze ze seznamu složek, který je uveden na obalu zmíněné potraviny.

V opačném případě je takový výrobek označení zavádějící informací a je v rozporu s ustanovením čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které stanoví, že použité způsoby označování nesmějí uvádět kupujícího v omyl, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny, a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob její výroby nebo jejího získání.

Toto ustanovení tudíž vyžaduje, aby měl kupující informace, které jsou správné, nestranné a objektivní a neuvádějí ho v omyl. V důsledku nedodržení těchto požadavků je v tomto případě spotřebiteli nabízena potravina, která nesplňuje požadavky na označování, a její označení je zavádějící, zejména co se týče jejího složení. Předmětné ustanovení má bránit tomu, aby označení potraviny a použité způsoby tohoto označení mohly vyvolat na základě vzhledu, popisu nebo grafického znázornění určité složky dojem, že je tato složka v potravině přítomna, ačkoliv v ní ve skutečnosti přítomna není.

Závěr

Vyhodnocení, že informace o výrobku může spotřebitele uvádět v omyl, nelze provést paušálně pro všechny možné výrobky a situace, neboť pro závěr o tom, zda je informace zavádějící může být podstatný např. i kontext jejího užití či způsob jejího znázornění na obalu (závěry uvedené výše jsou však obecně aplikovatelné). Označení každého výrobku je nutno posoudit individuálně.

Výjimky

Uvedený přístup se netýká lihovin.

Zdroj: SZPI