Bezpečnost potravin

GMO-kukuřice NK 603 x MON 810

Vydáno: 26. 1. 2006
Autor:

Podle stanoviska EFSA jsou neprůkazné rozdíly mezi GM-hybridem a netransgenními plodinami.

Ze studie porovnávající rozdíly mezi hybridní kukuřicí NK 603 x MON 810 (tolerantní vůči glyfosátu a rezistentní vůči hmyzu) a netransgenními formami vyplývá několik malých rozdílů. V obilovinách byl zjišťován obsah vitaminů, vlákniny, aminokyselin a mastných kyselin, a také v krmivech byl stanovován např. popel, nestravitelné bílkoviny a celkový obsah tuku.

Na základě studie vydal úřad EFSA dvě stanoviska: jedno je zaměřeno na potraviny a krmiva (podle nařízení ES 1829/2003), druhé  na dovoz a zpracování – uvolňování do prostředí   (podle směrnice ES 2001/18).

Rozdíly u obilovin se jeví jako malé a nereprodukovatelné v různých polních podmínkách. Obsah aminokyselin a mastných kyselin se liší, ale nebyla zjištěna stejná tendence rozdílů ze všech tří sledovaných míst. Jednotný trend má pouze obsah  kyseliny olejové, který je v analyzovaných gm-obilovinách nižší než v kontrolním vzorku. Panel odborníků to však nepovažuje za směrodatné, protože rozdíly spadají do rozmezí hodnot, které mohou být naměřeny i u různých netransgenních plodin (vychází se z výsledků shromážděných během delší doby a publikovaných společností Monsanto). V jednom případě byl naměřen výrazně odlišný obsah fosforu u GM-obiloviny, ale při vyčíslení průměru z měření v různých místech se rozdíl neprojevil.

Pokud jde o krmiva, ukazuje průměrný výsledek ze všech míst na vyšší obsah popelovin u NK 603 x MON 810 proti obsahu v kontrolních vzorcích. Tento rozdíl však byl způsoben vysokou hodnotou naměřenou jen v jednom ze tří testovaných míst.

Uvedené rozdíly jsou malé a nesystematické a spadají do obvyklého rozpětí hodnot získaných při různých podmínkách u tradiční produkce.

Za významnější považuje panel odborníků na GMO přítomnost reziduí a metabolitů herbicidu glyfosátu, která mohou nepříznivě ovlivňovat zdraví zvířat i lidí. Riziko musí být posouzeno v souladu se směrnicí ES 91/414.

Podle panelu odborníků není důvod předpokládat, že by hybridní kukuřice NK 603 x MON 810 měla znamenat riziko, když jednotlivě posuzované GM-plodiny NK 603 a  MON 810 jsou uznány za bezpečné (jsou schváleny rozhodnutím ES 2005/448, OJ L 158, 21.06.2005, s.20, resp. rozhodnutím ES 2005/608, OJ L 207, 10.08.2005, s.17).

Proto bylo odmítnuto provádění 90denní studie, při které by byly myši krmeny hybridní kukuřicí.

Posuzování alergenních vlastností není považováno za zásadní vzhledem k tomu, že kukuřice nepatří z tohoto hlediska k rizikovým.

Podle panelu odborníků přichází v úvahu předpoklad, že syntetický gen z kukuřice MON810 může být přenesen do střev a do fekálních nebo půdních bakterií, které pak mohou produkovat toxin. To by mohlo mít ekologické dopady. Avšak při průchodu trávicím traktem dochází ke štěpení DNA, takže se zničí i většina transgenní DNA. Ale i když dojde k transferu genu, neznamená to principiálně novou vlastnost.

 

EU Food Law, 2006, č. 239, s.7