Bezpečnost potravin

GM plodiny a zákony EU

Vydáno: 19. 4. 2003
Autor:

Nově navrhované směrnice EU pro uvádění geneticky modifikovaných plodin a potravin na trh EU by měly napomoci překonat nechuť evropských spotřebitelů k těmto potravinám.

Dvanáct z patnácti členských zemí EU by mohlo brzy čelit soudním jednáním, pokud by pokračovaly v ignorování zákonů EU o geneticky modifikovaných plodinách. Komise formálně varovala Francii, Lucembursko, Belgii, Nizozemí, Německo, Itálii, Irsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Rakousko a Finsko, že národní zákony pro testování a povolování GM organismů měly být ustanoveny do října 2002. Pokud nebudou nové zákony realizovány během příštích dvou měsíců mohla by exekutiva EU zažalovat všechny jmenované strany u Evropského soudního dvora. Členské země byly komisařem pro životní prostředí důrazně upozorněny, aby co nejrychleji sladily svoji národní legislativu s nově schválenými rámcovými směrnicemi EU pro pěstování a uvádění GM potravin na trh.  Nové zákony vydané ve snaze uklidnit evropské spotřebitele, kteří jsou extrémně nedůvěřiví a odmítaví ke GM potravinám, stanoví pravidla, která musí společnosti dodržovat v případě, že chtějí získat autorizaci k uvádění GM produktů jako jsou zemědělské plodiny a potravinářské ingredience na trh EU, přičemž maximální důraz je kladen na kontrolu zdravotních a environmentálních rizik. Nové směrnice jsou přepracovanou verzí vydání z roku 1990, které vycházelo při regulaci zavádění GMO produktů z předpokladu, že jejich používání může vést k ireverzibilnímu poškození životního prostředí. Otázka geneticky modifikovaných plodin a jejich dalšího zpracovávání na geneticky modifikované potraviny není pouze emotivní, ale i monetární. Evropští spotřebitelé stále ještě odmítají uvedení GM plodin do potravního řetězce, zatímco farmáři v USA, kde se GM plodiny pěstují, lobují za co nejrozsáhlejší přístup na trhy EU. Ve snaze zamezit zaostávání Evropy v oblasti technologií GM, předložila EK v prosinci loňského roku návrh nového zákona zpřísňující označování výrobků  a vysledovatelnost GM plodin. Rovněž byly učiněny kroky k ukončení pětiletého moratoria v Evropě, zabraňujícího pěstování všech nových GM plodin. Vlády jmenovaných států ale nechtějí jednat dokud nebude dán souhlas Evropského Parlamentu, což by mělo být počátkem července.
http://www.nutraingredients.com