Bezpečnost potravin

Glyfosát: Žádné kritické oblasti vzbuzující obavy; zjištěny nedostatky v datech

Vydáno: 6. 7. 2023
Autor: KM EFSA

Posouzení vlivu glyfosátu na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí neidentifikovalo kritické oblasti, které by vzbuzovaly obavy. V závěrech Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) jsou uvedeny některé nedostatky v datech – jako otázky, které nemohly být dokončeny, nebo nevyřešené otázky – které mají Evropská komise a členské státy zvážit v další fázi procesu obnovování povolení. Toto jsou hlavní závěry odborného posouzení hodnocení rizik glyfosátu, které provedl úřad EFSA a které provedly orgány čtyř členských států (jednajících společně jako „zpravodajská členská země“).

EFSA ve svém odborném posouzení hodnocení rizik účinné látky glyfosát z hlediska rizika, které představuje pro lidi a zvířata nebo pro životní prostředí, nezjistil žádné kritické oblasti, které by vzbuzovaly obavy. Obavy jsou definovány jako „kritické“, pokud ovlivňují všechna navrhovaná použití hodnocené účinné látky (např. použití před setím, posklizňové použití atd.), a brání tak jejímu schválení nebo obnovení.

V roce 2022 provedla Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) posouzení nebezpečnosti glyfosátu a dospěla k závěru, že glyfosát nesplňuje vědecká kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxická látka. EFSA použil klasifikaci nebezpečnosti agentury ECHA pro účely hodnocení rizik glyfosátu v EU.

Pokud byly zjištěny nedostatky v údajích, jsou v závěrech EFSA uvedeny buď jako otázky, které nebylo možné dokončit, nebo jako nevyřešené otázky.

K otázkám, které se nepodařilo dokončit, patří hodnocení jedné z nečistot v glyfosátu, hodnocení rizika pro spotřebitele z hlediska dietárního příjmu a hodnocení rizik pro vodní rostliny.

Mezi nevyřešené problémy patří, mimo jiné, nedostatek informací o toxicitě jedné ze složek obsažených v jedné formulaci pesticidu na bázi glyfosátu, která byla předložena k posouzení, což je nezbytné k uzavření hodnocení rizik této formulace pro reprezentativní použití. U této formulace nebyly zjištěny žádné údaje o akutní toxicitě a genotoxicitě.

Pokud jde o biologickou rozmanitost, odborníci uznali, že rizika spojená s reprezentativním použitím glyfosátu jsou složitá a závisejí na mnoha faktorech. Rovněž konstatovali nedostatek harmonizovaných metodik a dohodnutých specifických cílů ochrany. Celkově lze říci, že dostupné informace neumožňují vyvodit pevné závěry ohledně tohoto aspektu hodnocení rizik a manažeři rizik mohou zvážit zmírňující opatření.

Pokud jde o ekotoxikologii, soubor údajů umožnil konzervativní přístup k hodnocení rizik, který identifikoval vysoké dlouhodobé riziko pro savce u 12 z 23 navrhovaných použití glyfosátu.

Transparentnost procesu

„Hodnocení rizik a vzájemné hodnocení glyfosátu představuje práci desítek vědců z EFSA a členských států v procesu, který trval více než tři roky. Je založeno na posouzení mnoha tisíc studií a vědeckých článků a zahrnuje také cenné podněty získané během veřejných konzultací,“ uvedl vedoucí oddělení EFSA pro hodnocení rizik Guilhem de Seze.

Pozadí

Glyfosát je chemická látka používaná v řadě herbicidů a její používání v Evropě podléhá přísné regulaci. Glyfosát je v současné době v EU povolen k použití do 15. prosince 2023. Hodnocení rizik členskými státy a následné odborné posouzení EFSA bylo provedeno v rámci právního procesu obnovení schválení jeho používání v Evropě.

Další kroky a zveřejnění

Závěry EFSA týkající se odborného posouzení hodnocení rizik glyfosátu byly dnes sděleny Evropské komisi a členským státům, aby jim posloužily při rozhodování o tom, zda glyfosát ponechat na seznamu schválených účinných látek pesticidů v EU.

Před zveřejněním je EFSA ze zákona povinen zajistit, aby veškerý obsah odpovídal pravidlům ochrany osobních údajů a důvěrnosti.

Stejně jako u všech odborných posouzení účinných látek pesticidů a v souladu s právními předpisy EU pro pesticidy poskytuje EFSA materiály určené ke zveřejnění žadateli, který je oprávněn požadovat zachování důvěrnosti prvků týkajících se osobních údajů nebo citlivých obchodních informací. Žadatelé nemohou požadovat změny závěrů nebo samotného hodnocení ani předkládat dodatečné informace.

Jakmile bude tento proces ukončen, zveřejní EFSA na svých internetových stránkách své závěry a všechny podklady související s odborným posouzením a hodnocením rizik v plném znění. Očekává se, že závěry budou zveřejněny do konce července 2023 a podkladové dokumenty, které čítají několik tisíc stran, budou zveřejněny mezi koncem srpna a polovinou října 2023.

Další informace o závěrech odborného posouzení EFSA a postupu hodnocení bezpečnosti pesticidů v EU naleznete zde:

Fakta o glyfosátu přehledně

Tematická stránka EFSA ke glyfosátu

V případě dotazů se obraťte na:
EFSA PRESS | press@efsa.europa.eu
Hot Line: +39 0521 036 149

Zdroj: EFSA