Bezpečnost potravin

Fytosanitární režim EU k 14. 12. 2019

Vydáno: 13. 12. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ

Dne 14. prosince 2019 nabývá účinnosti nové nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a další navazující předpisy, které mají přímou platnost pro ČR. Na národní úrovni se ke stejnému datu zásadně upravuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Na tomto místě naleznete souhrn potřebných informací ve vztahu k nové legislativě.


PŘEHLED ZMĚN 


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (PDF)


Plnění obecných povinností vyplývajících přímo z fytosanitárních předpisů

Ohlašovací povinnost profesionálních provozovatelů a fyzických osob (PDF)

Povinnosti dopravců, poštovních služeb a internetových prodejců a jiných profesionálních provozovatelů, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (PDF)

Jaké komodity podléhají pasové povinnosti a v jakých případech musím opatřit rostliny, rostlinné produkty, popřípadě jiné předměty rostlinolékařským pasem? (PDF)

Plán řízení rizik škodlivých organismů (PDF)

Jaké jsou zásadní požadavky na rostlinolékařské pasy, jaký musí být obsah a jaký může být formát rostlinolékařského pasu? (PDF)

Kdy a jak provádí oprávněný provozovatel šetření za účelem vydání rostlinolékařského pasu? (PDF)

V jakých případech provádí šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů ÚKZÚZ? (PDF)


Vývoz rostlin

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do zemí mimo EU a Švýcarska (PDF)


Dovoz rostlin

Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031 (PDF)

TRACES NT- postup zadávání (PDF)

Seminář ÚKZÚZ nová legislativa

Seminář ÚKZÚZ dovoz, vývoz

Dřevěný obalový materiál

Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů (PDF)

Technologicky list – provoz DH ošetřování

Technologicky list – provoz sušárny a ošetřování

Technologický list – výroba a označování

Technologicky list – fumigace SF a označování

LEGISLATIVA

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031
ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

Zdroj: ÚKZÚZ