Bezpečnost potravin

Ftaláty: návrh stanoviska a protokolu o expozici otevřené k veřejné konzultaci

Vydáno: 23. 11. 2021
Autor: KM EFSA

Uzávěrka připomínek zúčastněných stran je 16. 12. 2021.

Úřad EFSA zahájil konzultaci ke svému návrhu stanoviska k identifikaci a stanovení priorit pro hodnocení rizik změkčovadel používaných v materiálech určených pro styk s potravinami a konzultaci ke svému návrhu protokolu pro hodnocení expozice látkám, které jsou prioritní.

Konzultace budou probíhat po dobu 6 týdnů a zapojit by se do nich měly všechny zainteresované strany.

Tyto dvě konzultace reagují na žádost Evropské komise, aby úřad EFSA provedl přípravné práce na přehodnocení rizik pro veřejné zdraví plynoucích z přítomnosti změkčovadel, jako jsou ftaláty, strukturálně podobné látky a náhradní látky v materiálech určených pro styk s potravinami (FCM ).

Pro návrh stanoviska k identifikaci a stanovení priorit změkčovadel vzal Vědecký panel EFSA pro materiály a předměty ve styku s potravinami, enzymy a procesní látky (CEP Panel) v úvahu údaje poskytnuté Evropskou komisí, Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) a členskými státy EU.

Upřednostněny byly pouze látky povolené pro FCM na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni. Stanovení priority bylo založeno na datu, kdy látky naposledy prošly hodnocením rizik jako FCM, přičemž látky hodnocené před rokem 2001 byly zařazeny do skupiny s vysokou prioritou, látky hodnocené v letech 2001 až 2011 do skupiny se střední prioritou a látky hodnocené po roce 2011 do skupiny s nízkou prioritou.

Druhá konzultace k návrhu protokolu stanoví přístup, který má EFSA v úmyslu použít k získávání a výběru údajů a k analýze a integraci důkazů pro posouzení expozice prioritním látkám.

Úřad EFSA na těchto dvou návrzích výstupů úzce spolupracoval s agenturou ECHA, přičemž otestoval přístup „jedna látka, jedno hodnocení“ v rámci Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek (CSS).

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily připomínky k návrhu stanoviska a k návrhu protokolu prostřednictvím vyhrazených konzultačních stránek. Uzávěrka připomínek je 16. 12. 2021.

 

Zdroj: EFSA