Bezpečnost potravin

Fipronil: odpovědi na často kladené dotazy

Vydáno: 4. 8. 2017
Autor: KM EFSA

Informace k probíhající kauze v některých zemích EU

V souvislosti s probíhajícím skandálem týkajícím se holandských vajec obsahujících insekticid fipronil přinášíme odpovědi na často kladné dotazy, které se týkají možných zdravotních rizik. Otázky a odpovědi zpracoval Spolkový úřad pro hodnocení rizik (Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR) pro německé spotřebitele (německou verzi naleznete ZDE).

Podle dostupných informací z hlášení ze Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) nebyly vejce ani kuřecí maso z postižených farem do ČR dovezeny. Přesto bude Státní veterinární správa namátkově kontrolovat vejce a kuřecí maso původem z Belgie, Nizozemska, Francie, Itálie, Německa a Polska, kam byla vejce distribuována.

Otázky a odpovědi: 

Co je fipronil?
Fipronil je širokospektrální insekticid používaný v boji proti různým druhům hmyzu, jako jsou mouchy, vši, klíšťata, švábi či roztoči. Jeho použití u zvířat produkujících potraviny není povolené.

Jaké negativní účinky může mít fipronil na lidské zdraví?
Podle pokusů na zvířatech vykazuje fipronil akutní toxicitu při orálním příjmu, inhalaci nebo příjmu kůží. Látka nedráždí kůži či oční sliznici a nezpůsobuje kožní alergické reakce. Při testech byl zjištěn toxický účinek na nervový systém krys, myší, psů a králíků, přičemž u dospělých zvířat byl tento účinek reversibilní (vratný). U potomků krys byl pozorován vliv na nervovou soustavu potomků po příjmu látky matkou. U krys a myší byla také pozorována hepatoxicita. Podle současných znalostí není fipronil klasifikován jako mutagen či karcinogen.

Na jakém základě byl fipronil hodnocen?
Hodnocení zdravotních rizik množství fipronilu nalezeného ve vejcích a kuřecím mase bylo provedeno kvůli překročení akutní referenční dávky (Acute Reference Dose – ARfD). ARfD pro fipronil byla stanovena na základě studií vývojové neurotoxicity provedených na krysách, při použití bezpečnostního faktoru 100. Fipronil byl schválen jako účinná látka přípravků na ochranu rostlin. Během jeho schvalování byl stanoven ARfD na 0,0009 mg/kg tělesné hmotnosti. ARfD je definován jako odhadované množství látky v potravinách (vyjádřené na 1 kg tělesné hmotnosti), které může být požito v krátké době, obvykle v jednom dni, bez citelného rizika pro spotřebitele na základě údajů z vhodných studií při zohlednění citlivých skupin obyvatelstva (například dětí a nenarozených dětí).

Co se stane, jestliže je překročena ARfD?
Překročení ARfD automaticky neznamená, že existuje konkrétní zdravotní riziko, ale indikuje, že podle současných znalostí je zdravotní riziko možné. Použitý bezpečnostní faktor mezi nejvyšší dávkou, při jejímž podání nebyly u zvířat pozorovány vážné zdraví poškozující účinky a ARfD, je pro fipronil 100.

Existuje zdravotní riziko spojené s konzumací vajec a/nebo kuřecího masa s detekovaným zvýšeným množstvím fipronilu?
Při použití dat z Německé studie spotřeby potravin (Nationale Verzehrsstudie II) nebylo zjištěno překročení ARfD u spotřebitelů, vč. dětí. Při použití evropských dat o spotřebě (EFSA PRIMo, ver. 2) jako východiska, není ARfD překročena u dospělých. Při použití evropských dat o spotřebě pro děti, dochází k překročení ARfD 1,6x u vajec. Nicméně tento výsledek platí pouze v případě nejvyššího nálezu (1,2 mg/kg ve vejcích) zjištěného v Belgii. Analytické výsledky dostupné BfR neznamenají překročení ARfD.

Jaké množství fipronilu ve vejcích nevede k překročení ARfD?
Při použití expozičního modelu PRIMo a nejhoršího scénáře může být koncentrace fipronilu 0,72 mg/kg (suma fipronilu a jeho sulfonových metabolitů kalkulovaných jako fipronil) považována za maximální koncentraci ve vejcích, při které neexistuje akutní zdravotní riziko pro žádnou skupinu spotřebitelů.

Jaký je maximální limit reziduí pro fipronil ve vejcích a kuřecím mase?
MLR pro fipronil je 0,005 mg/kg (suma fipronilu a jeho sulfonových metabolitů). Jedná se o analytický limit detekce. Pokud je MLR překročen, potravina nesmí být uváděna na trh.

Co se děje při překročení MLR?
Potraviny nesmí být prodávány, pokud obsah fipronilu v nich přesáhne MLR. Pokud je potravina na trhu, musí být z trhu stažena. Nicméně krátkodobé překročení MLR automaticky neznamená, že spotřebiteli hrozí nějaké zdravotní riziko.

Je možné snížit obsah fipronilu např. tepelnou úpravou?
Podle současných znalostí nemá tepelná úprava (např. vaření či pečení při teplotě až 120 °C po dobu 20 minut) vliv na snížení obsahu fipronilu. Jeho obsah tedy bude stejný v tepelně neopracovaném i opracovaném produktu.

Úřad BfR také provedl vlastní hodnocení zdravotních rizik plynoucích z konzumace vajec či kuřecího masa obsahujícího fipronil. Hodnocení rizik fipronilu provedené BfR najdete na internetových stránkách Úřadu.

Zdroj: BfR: Frequently asked questions about fipronil levels in foods of animal origin