Bezpečnost potravin

FDA: četnost inspekcí

Vydáno: 26. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Podle nového amerického zákona o bezpečnosti potravin – FSMA – se  podniky podle prokázané rizikovosti třídí do dvou kategorií: s vysokým rizikem a bez vysokého rizika.

Úřad FDA vydal v březnu 2012 kritéria pro zatřídění tuzemských potravinářských podniků do tříd „s vysokým rizikem“ a „bez vysokého rizika“. Důvodem je, že podle zákona FSMA (Food Safety Modernisation Act) je četnost inspekcí závislá na riziku. Podniky s vysokým rizikem musí být dozorovány nejméně jednou za tři roky, podniky bez vysokého rizika jednou za pět let. Tímto je stanovena minimální frekvence kontrol, většina podniků je kontrolována častěji. Kontrolní cykly musí být uzavřeny do 5 let od nabytí platnosti zákona FSMA.
Považuje-li se za počátek rok 2011, pak musí být inspekce podniků s vysokým rizikem provedena do r. 2013 a inspekce podniků s nízkým rizikem do r. 2016. V r. 2012 plánuje FDA provedení 7 400 kontrol ve vysoce rizikových podnicích a 8 600 kontrol v málo rizikových.
Prvním kritériem, podle kterého se rizikovost podniku posuzuje, jsou obecně známá rizika. Pokud je podnik spojen s výskytem onemocnění z potravin a se stahováním výrobků z trhu (typ I), je zařazen do kategorie s vysokým rizikem. Do této kategorie jsou zařazeny i podniky zpracovávající komodity spojené s onemocněním nebo se stahováním z trhu typu I, které nebyly kontrolovány předcházejících 5 let.
Druhým kritériem je předcházející soustavný soulad s požadavky, ať jde o stahování z trhu, výskyt onemocnění z potravin nebo nedodržování norem. V dalších inspekčních cyklech mohou být stanovena jiná kritéria.
Všechny podniky musí být soustavně připraveny absolvovat inspekci, aniž by věděly, do jaké rizikové skupiny jsou zařazeny.
Povinností úřadu FDA je podávat Kongresu každoročně zprávu o počtu prováděných inspekcích o rizikové úrovni podniků.
Food Bussiness News, 8. 2012. č. 2, s. 1, 30

Objednávka kopie článku