Bezpečnost potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin – cíle, struktura, činnosti

Vydáno: 5. 9. 2003
Autor:

EFSA, úkoly, organizační struktura, činnosti, odkazy na personální obsazení

logovlajkaVýznamné místo v systému zajištění bezpečnosti potravin va úrovni Evropského společentsví  má Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority), který bude sloužit jako referenční pracoviště pro oblast hodnocení rizik a komunikace o riziku v rámci ES.

Chemické listy

Posláním úřadu je poskytování vědeckých doporučení a stanovisek, vědecké a technické podpory při přípravě právních předpisů v oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv a poskytování nezávislých informací včetně komunikace o riziku. Úřad bude shromažďovat a analyzovat data, aby mohl charakterizovat a sledovat možná rizika. Dále bude úřad poskytovat doporučení, vědeckou i technickou podporu v otázkách výživy, vědecká stanoviska k problematice zdraví zvířat, pohody zvířat a zdraví rostlin a v neposlední řadě k výrobkům týkajícím se geneticky modifikovaných organismů. Členským státům se stanovuje povinnost spolupracovat s tímto úřadem s cílem zajistit plnění jeho poslání. Základními úkoly jsou zejména poskytovat institucím ES a členským státům vědecká stanoviska, podporovat a koordinovat vývoj jednotlivých metodik hodnocení rizika, poskytovat vědeckou a technickou podporu Evropské komisi, a to i v případech krizového řízení v oblasti potravin a krmiv, zadávat vědecké studie, shromažďovat a analyzovat vědecká data, podnikat opatření k identifikaci a charakterizaci vznikajících rizik, poskytovat vědeckou a technickou pomoc pro zlepšení spolupráce s kandidátskými zeměmi, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi, zajišťovat včasné, spolehlivé a komplexní informace směrem k veřejnosti a plnit další úkoly zadané Evropskou komisí.

Organizační uspořádání :
Řídící výbor – 14(+1) členů jmenovaných Radou a Evropským parlamentem na návrh Evropské komise
Poradní sbor – zástupci kompetentních orgánů členských zemí
Výkonný ředitel – jmenován řídícím výborem
Vědecký výbor
8 vědeckých panelů
– aditiva v potravinách, aromata, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami
– aditiva, produkty a látky používané při výživě zvířat
– zdraví rostlin, přípravky na ochranu rostlin a jejich rezidua
– geneticky modifikované organismy
– produkty určené k výživě, výživa a alergie
– biologické nebezpečí
– kontaminanty v potravním řetězci
– zdraví a pohoda zvířat (welfare)

Je stanovený způsob činnosti při plnění jednotlivých úkolů úřadu, zejména při vydávání vědeckých stanovisek včetně řešení rozdílných stanovisek, zpracování studií, shromažďování a analyzování dostupných údajů, identifikaci možných rizik i napojení na systém rychlého varování (RAS) a propojení na ostatní organizace působící v oblastech poslání úřadu. Silný důraz je kladen na nezávislost, transparentnost a důvěrnost při veškerých činnostech úřadu včetně povinnosti sdělovat veřejnosti a všem zainteresovaným stranám informace o výsledcích práce úřadu a umožnění širokého přístupu k dokumentům, které úřad vlastní.
Chemické listy, 96, 2002, č. 7. s. 587-590.
Další informace v angličtině, němčině či francouzštině na stránkách EFSA www.efsa.eu.int nebo v příspěvcích agronavigátoru:
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Rámcové nařízení o potravinovém právu EU a úřadu EFSA
Rada Evropského potravinového úřadu je jmenována
Zvolen předseda řídícího výboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
Jmenován výkonný ředitel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin