Bezpečnost potravin

Evropský týden opylovačů

Vydáno: 21. 9. 2021
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Ve dnech 27. – 30. září 2021 bude probíhat Evropský týden opylovačů.

Foto: Shutterstock

Ve dnech 27. – 30. září 2021 se bude konat Evropský týden opylovačů, což je online událost, která se zaměřuje na význam opylovačů pro zdravé ekosystémy, pohodu a kulturu obyvatelstva. Evropský týden opylovačů v letošním roce pořádají poslanci Evropského parlamentu pod vedením Mgr. Martina Hojsíka a BeeLife European Beekeeping Coordination ve spolupráci s EK, Slovinským předsednictvím při Radě EU a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Od roku 2012 se v Evropském parlamentu v Bruselu koná každoročně evropský týden včel a opylování, v roce 2021 byla tato akce přejmenována právě na Evropský týden opylovačů.  

Tématem online akce je „Nová dohoda pro opylovače“ (New Deal for Pollinators) a její součástí bude zasedání úřadu EFSA a Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) také na téma zemědělství, opylovačů a včelařství. Pracovníci úřadu EFSA budou prezentovat řadu témat relevantních pro oblast zdraví včel a opylovačů, probíhající revize pokynů týkajících se včel a pesticidů a plány úřadu EFSA rozšířit svou činnost v oblasti hodnocení rizik u opylovačů na podporu cílů stanovených v Evropské zelené dohodě (European Green Deal).

Bližší informace o Evropském týdnu opylovačů, včetně odkazů na online připojení k jednotlivým výstupům, jsou k nalezení na následujících webových stránkách:
https://www.pollinatorweek.eu/.

Mezinárodní den včel 

Včelařská veřejnost v České republice si je vědoma významu včel pro lidstvo samé a pro zachování přírody. Proto byl již dne 10. 7. 2012 vyhlášen v Senátu ČR 20. květen Mezinárodním dnem včel a včelařů. Usnesením Valného shromáždění OSN č. 72/211 ze dne 20. prosince 2017 byl 20. květen vyhlášen Světovým dnem včel. 

Mezinárodní den včel je významným dnem nejen z pohledu lidstva, pro které opylovací činnost včely medonosné znamená zajištění minimálně třetinové produkce lidské výživy. Vliv včely medonosné na utváření životního prostředí je zcela zásadní. Včela medonosná toto prostředí nejenom vytváří, udržuje a rozvíjí, ale i velmi citlivě reaguje na jeho změny v důsledku antropogenních faktorů (toxické imise, otravy pesticidy, nevhodná struktura krajiny). Současně je významným bioindikátorem kvality životního prostředí. Opylovací činnost včel je zcela prioritní nejen pro zemědělské plodiny, ale především pro přírodní ekosystémy na podporu a zachování biodiverzity krajiny. Z nejbližších sektorů, které jsou významně ovlivněny včelařstvím v České republice, je životní prostředí, produkční zemědělství, ovocnářství, zelinářství, zahradnictví ad.

Od roku 2021 je včelařství součástí Společné zemědělské politiky 2021 – 2027.

Význam včelařství v ČR

Včelařství je v České republice nedílnou součástí zemědělství a je zde tradičním oborem.  Stavy včelstev se v České republice v posledních letech i díky národním dotacím a dotacím kofinancovaných z prostředků Evropské unie podařilo nejen stabilizovat, ale došlo i k postupnému navýšení jejich počtu. Počet včelstev v roce 2017 vrostl o 23 538 na 694 086 včelstev evidovaných v roce 2020. Ministerstvo zemědělství každoročně finančně podporuje sektor včelařství částkou v hodnotě přes 170 mil. Kč. 

Významným přínosem pro včelařství jsou včelí farmy s počtem včelstev nad 150.
V roce 2019 bylo na území České republiky 137 včelích farem a v roce 2020 celkem 143 farem. Nejsou výjimkou farmy s počtem včelstev nad 1000. Existence včelích farem je jednou z možností zvyšování a zajištění zaměstnanosti v regionech, ve kterých je mnohdy obtížné uplatnění na trhu práce. Tyto farmy se rovněž nezřídka stávající centry propagace nových metod a racionalizace ve včelařství. 

Význam opylování s ohledem na zabezpečení potravin v ČR je zcela zásadní, neboť má přímý dopad na produktivitu plodin a lze předpokládat, že bez chovu včel by produkce potravin v zemědělství výrazně poklesla, přičemž náhrada včely medonosné jinými opylovači by nebyla zcela adekvátní k zajištění dostatečné produkce potravin, ale i k podpoře a zachování biodiverzity krajiny. 

Mezinárodní aktivity 

Česká republika je v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti včelařství velmi aktivní, neboť považuje přenos a získávání nových informací za velmi důležitou součást rozvoje oboru. Spolupráce včelařských spolků na mezinárodní úrovni umožňuje řešení zásadních otázek ve včelařství, zvláště těch, které se vztahují k rozvoji a podpoře opylovací činnosti včel a zajištění stability zemědělství. 

Proto se zástupci včelařských spolků, kteří aktivně působí v rámci ČR, pravidelně účastní akcí s mezinárodní účastí, jako je například „APIMONDIA“ (mezinárodní včelařský kongres). Následně pak předávají informace chovatelům včel o získaných poznatcích, ať již formou přednášek, nebo příspěvků v odborných včelařských časopisech (Včelařství, Moderní včelař). Mezinárodní konference APIMONDIA se bude konat ve dnech 5. – 10. září 2022 v Rusku, v hlavním městě republiky Baškirie jménem Ufa. Původní záměr byl konat mezinárodní včelařský kongres již letos, ale z důvodu pandemie COVID 19 byl přesunut na příští rok. 

Česká republika je zároveň zakládajícím členem mezinárodní organizace „APISLAVIA“, (původně sdružení slovanských a podunajských včelařských svazů založené v roce 1910).  V pořadí již 23. Kongres APISLAVIE se konal ve dnech 20. – 22. května 2021 v Minsku, v současné době se již připravuje 24. Kongres APISLAVIE. 

Výjimkou nejsou mezinárodní akce zaměřené na včelařskou mládež jako je např. „IMYB“ – Mezinárodní setkání mladých včelařů, na kterém mladí včelaři z České republiky získávají vysoká ocenění. Česká republika je v práci s mládeží v oboru včelařství velmi aktivní. 

Medové snídaně 

Na podporu zdravého životního stylu, propagaci kvalitních potravin, především medu a včelích produktů a v neposlední řadě i vedení dětí ke správnému stravování od raného dětství vznikl projekt „Medové snídaně“. Jedním z podstatných cílů je rovněž informovat zájemce o včelařství o oboru samotném, o významu chovu včel pro zemědělství, podpoře a zachování biodiverzity krajiny, přírodních ekosystémů. Nedílnou součástí programu je seznámení dětí se včelařením, chovem včel, ochranou včel a především významem včel pro lidstvo. 

Projekt „Medové snídaně“ probíhá v České republice od roku 2015, v současné době se již realizuje 7. ročník „Medových snídaní pro rok 2021“. Projekt je předmětem značného zájmu ze strany škol, v roce 2018 a 2019 byl ustálen na počtu škol 150, v roce 2020 byl dosažen rekordní zájem, a to 271 škol s 18310 přihlášenými žáky. Hlavním partnerem projektu je Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Nasavrky.