Bezpečnost potravin

Evropské a národní orgány chrání zdraví spotřebitelů v oblasti bezpečnosti potravin již od roku 2002

Vydáno: 11. 10. 2022
Autor: KM EFSA

Informace k dvacátému výročí systému bezpečnosti potravin v EU.

Evropské a národní orgány chrání od roku 2002 zdraví spotřebitelů v rámci systému bezpečnosti potravin EU

Včera, dnes, zítra
Na úrovni EU je bezpečnost potravin významnou prioritou. V letošním roce slavíme již dvacáté výročí přijetí prvního klíčového dokumentunařízení (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, o obecném potravinovém právu (nařízení vstoupilo v platnost dne 21. února 2002). Začátkem roku 2002 byl také založen Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA), který tak v letošním roce rovněž slaví 20 let své existence.

Od roku 2002 poskytuje úřad EFSA vědecké poradenství. Jeho vznik byl jedním z kroků k vytvoření komplexního systému zajištění bezpečnosti potravin v EU.

V České republice je bezpečnost potravin vnímána jako jedna z vládních priorit, což opakovaně konstatují usnesení vlády ke strategii bezpečnosti potravin. V loňském roce byla usnesením vlády ČR č. 323 ze dne 29. března 2021 schválena Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030. Strategii dále podrobně rozpracovává Akční plán, schválený vládou ČR dne 16. března 2022. Pro Ministerstvo zemědělství je téma bezpečnosti potravin velmi důležité a neustále se jím zabývá ve spolupráci se svými partnery, především Ministerstvem zdravotnictví. V rámci úřadu je tato důležitá problematika řešena Sekcí potravinářství. Odbor bezpečnosti potravin odpovídá za řadu aktivit v oblastech posuzování a komunikace o riziku; a mimo jiné je kontaktním místem pro komunikaci s úřadem EFSA.

Za posledních 20 let svět zažil mnoho změn a objevila se nová rizika, kromě již známých. Také věda se neustále vyvíjí. Na tomto neustále se měnícím pozadí zůstává poslání úřadu EFSA stejné: přispívat k ochraně spotřebitelů, rostlin, zvířat a životního prostředí před riziky v potravinovém řetězci.

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EFSA