Bezpečnost potravin

Evropa potřebuje lepší infrastrukturu výzkumu stravy a zdraví

Vydáno: 9. 7. 2015
Autor: EUFIC

V rámci tříletého projektu EuroDISH se mapovaly a definovaly infrastruktury ve čtyřech oblastech výzkumu spojených se stravou, výživou a zdravím.

V rámci tříletého projektu EuroDISH, který financuje EU (září 2012 – srpen 2015), se mapovaly a definovaly infrastruktury ve čtyřech oblastech výzkumu spojených se stravou, výživou a zdravím. Identifikovaly se přitom nedostatky a požadavky infrastruktur, jež je třeba řešit k dalšímu pokroku výzkumu stravy a zdraví. Pod hlavičkou EuroDISH se vypracoval plán rozvoje výzkumné infrastruktury do roku 2025, kdy se propojí a zastřeší stávající infrastruktury v souvisejících oborech.

Co jsou výzkumné infrastruktury?
Špičkový, velmi kvalitní výzkum je zcela zásadní pro lepší porozumění souvislostem mezi stravou, výživou a zdravím a pro další postup v rozvoji efektivních strategií ke zmírnění zdravotních obtíží vyplývajících ze způsobu stravování. Výzkumné infrastruktury (VI, v angličtině RI – research infrastructures) jsou zařízení, zdroje či služby podporující vědeckou komunitu při provádění výzkumu nejvyšší úrovně. Jejich součástí jsou správa jedinečných dat, školení pracovníků, profesionální sítě, předávání znalostí, hlavní budovy, vybavení a nástroje a zdroje znalostí, jako jsou elektronické platformy a databanky. VI výzkumné komunitě usnadňují sdílení a slaďování dat, nástrojů, metodik a přispívají k zamezování duplicit a posílení vlivu výzkumné práce.

Stav výzkumných infrastruktur pro studium stravy a zdraví
V rámci projektu EuroDISH se mapovaly a definovaly celoevropské VI ve čtyřech oblastech výzkumu spojených se stravou, výživou a zdravím, které se označují zkratkou DISH (anglický výraz pro talíř nebo jídlo):

  • Determinants (určující faktory): Co rozhoduje o stravě a životním stylu spotřebitelů
  • Intake (příjem, přísun): Co spotřebitelé konkrétně jedí a pijí
  • Status (stav): Hladina živin v těle a tělní funkce
  • Health (zdraví): Veškeré fungování těla

Byly konstatovány následující nedostatky a požadavky:

  • Začínají se objevovat VI ve výzkumných oblastech S (stav) a H (zdraví)
  • Existují značné možnosti zdokonalení VI v oblasti D (určující faktory) spojené s příjmem potravy
  • Neexistuje žádná zvláštní VI splňující potřeby výzkumníků v oblasti stravy a zdraví pro všechny obory DISH


Propojení evropské výzkumné infrastruktury

O potřebách VI pro studium stravy a zdraví byly se zainteresovanými subjekty vedeny další diskuse v rozhovorech a na workshopech. Zatímco VI v zemědělství a zdravotnictví postoupily k využívání špičkových technologií, souvislosti stravy, výživy a zdraví vyžadují lepší synchronizaci. V rámci projektu se proto identifikoval požadavek na evropskou VI, která spojí stávající VI a zastřeší jednotlivé oblasti (určující faktory, příjem, stav a zdraví) a byla pojmenována DISH-RI (Determinants, Intake, Status and Health – Research Infrastructure).

Obrázek 1: Vizualizace návrhu EuroDISH – DISH-RI: Data, nástroje a služby spojující oblasti DISH, co se týče stravy a zdraví

Vytvoření této VI je potřeba například pro výzkum zaměřený na hlubší pochopení chování spotřebitelů, co se týče příjmu potravy a životního stylu (tzv. určujících faktorů) v souvislosti s výživou a zdravím, včetně nových možností, jež přináší IKT a neurovědy. Spojení standardů a dat týkajících se příjmu potravy a faktorů určujících volbu stravy umožní rychlejší pokrok v porozumění a zdokonalování stravovacích vzorců pro náš lepší zdravotní stav. Kromě toho by pomohlo propojit výzkum výroby potravin s výzkumem orientovaným na zdraví, díky čemuž by bylo možné řešit společenské problémy spojené například se zdravím dobrými životními podmínkami a změnou klimatu.

Výhody budoucí výzkumné infrastruktury
Hlavním záměrem projektu DISH-RI bude podporovat vědeckou obec prostřednictvím integrace doposud roztříštěných dat a nástrojů, které aktuálně v rámci jednotlivých oblastí DISH existují nebo jsou potřeba. Zajistí také podpůrné služby pro vědce a zainteresované subjekty se zaměřením na vzdělávání a budování kapacit. Projekt DISH-RI bude podporovat nejen vědeckou obec, ale také politické činitele a odborníky. Zároveň díky němu vzroste vliv nutričních strategií pro veřejné zdraví a zlepší se zdravotní stav všech Evropanů. Do projektu se jako poskytovatelé dat a uživatelé služeb VI zapojí soukromí partneři za účelem podnícení inovace produktů a posílení konkurenceschopnosti. Prospěšný bude i pro sociální organizace a odborníky – zdokonalení výzkumu a důkazů je podpoří v jejich strategiích a poradenství.

Případové studie
Součástí práce na projektu byly dvě případové studie relevantních VI. První se zaměřila na integraci dvou stávajících hlavních platforem: GloboDiet, nástroj pro zaznamenávání údajů o konzumaci potravin, a EuroFIR, platforma s údaji o složení potravin (živiny a další složky). Taková integrace je příhodná pro podporu porovnatelných hodnocení stravování a sledování stavu po celé evropě. Tyto integrované platformy do budoucna usnadní provádění mezinárodních studií díky standardizaci metodik stravování a zprostředkování srovnání výsledků různých zemí a různých projektů v průběhu času. Dalšími cíli je větší efektivita nákladů v zemích s omezenými místními technickými zdroji a dovednostmi v souvislosti s hodnocením stravování, podpora nezávislosti a flexibility a zjednodušení komunikace a synchronizace nebo sdílení dat.

Druhá případová studie byla věnována mechanistické stravovací VI, jejímž účelem je odhalit mechanismy působení ve stravování na základě sdílení výzkumných a klinických údajů týkajících se vlivu složek potravin či kompletní stravy na zdraví člověka. Ve stávající infrastruktuře bylo nalezeno několik nedostatků. Jednalo se například o vytváření popisů a prostředků kombinovatelných napříč standardy, zpracování dat pro speciální technologie pro stravování, jako je lidská metabolomika (zkoumání veškerých produktů vznikajících na základě metabolismu našeho těla a nezbytných pro tento proces), a popisy pro předávání laboratorních výsledků, které dosud nebyly zpracovány v plné šíři. Obzvláště důležitým bodem pro další pokrok se ukázala potřeba multidisciplinárních přístupů a pokročilých technologií, jako jsou ty, jež se uplatňují v biologii nutričních systémů.

Uspořádání a řízení
V projektu EuroDISH se navrhuje virtuální VI, jejíž struktura je založena na modelu „hub and spokes“. Centrální uzel („hub“) přitom bude napojen na odborné sítě v různých zemích. Zde se budou shromažďovat a integrovat roztříštěná data ze soukromých a veřejných zdrojů pro využívání zainteresovanými subjekty. Pro lepší propojení různých výzkumů se zavede platforma IKT zaměřená na standardizaci, s využíváním podobných jazyků a formátů dat. Z centrálního přístupového bodu se budou poskytovat služby výzkumníkům, zainteresovaným subjektům a souvisejícím VI. Kromě toho díky struktuře řízení vzniknou podmínky pro přístup soukromých a veřejných partnerů, jako je členství, vlastnictví, ochrana soukromých údajů a pružnost umožňující výzkumníkům zavádět inovace na základě sdílení dat. Bude pružná a schopná se přizpůsobit vývoji společenského a technologického prostředí.

Plán pro propojenější výzkum stravy a zdraví
V rámci projektu EuroDISH vznikl koncepční návrh výzkumné infrastruktury DISH-RI a plán s jednotlivými fázemi a činnostmi potřebnými pro její rozvoj. Cílem je, aby DISH-RI byla plně funkční do 10 let, což vyžaduje podporu zainteresovaných subjektů a finanční podporu na úrovni států i EU jako takové. Tato koncepce byla zúčastněným subjektům představena na závěrečné konferenci EuroDISH, která se konala 15. května v pavilonu EU na milánské výstavě Expo, a je shrnuta v tzv. Milánském mezníku (Milano Milestone). Účastníkům workshopu byl tento dokument doporučen jako první krok k DISH-RI a součást iniciativy k inovacím na základě spolupráce.

Ve fázi návrhu se provádí hloubková analýza předpokladů úspěšné realizace VI (mj. financování, řízení, právní struktura, technická správa). Výzkumné projekty přispívající k záměru této VI podpoří pokrok určitých prvků VI. Jedním z nadcházejících projektů v tomto směru je RICHFIELDS, „Research Infrastructure on Consumer Health and Food Intake for E-science with Linked Data Sharing“ („Výzkumná infrastruktura zdraví a příjmu potravy spotřebitelů s propojeným sdílením dat“), který by měl být zahájen v říjnu 2015 a je financován z programu Horizon 2020. Záměrem projektu RICHFIELDS je napravit nedostatky zjištěné v rámci projektu EuroDISH, pokud jde o výzkum určujících faktorů chování spotřebitelů v souvislosti s jejich stravou a zdravím. Vznikne tak VI spojující data o spotřebitelských nákupech, přípravě a konzumaci potravin se stávajícími VI a virtuálním laboratorním zázemím.

V oblastech stavu (S) a zdraví (H) se podnikají zásadní kroky v projektu JPI-HDHL ENPADASI (Společná programová iniciativa „Zdravá strava pro zdravý život“, evropská iniciativa pro výživové fenotypové hodnocení a sdílení dat) k dalšímu rozvoji mechanistické stravovací VI, testované ve 2. případové studii projektu EuroDISH. U zrodu této VI, původně nazývané dbNP (Nutritional Phenotype database, databáze nutričních fenotypů), stála organizace NuGO (Nutrigenomics Organisation). Jedná se o pokročilou výpočetní infrastrukturu navrženou pro manipulaci s nutrigenomickými soubory dat k podpoře studie interakcí individuální genetiky se způsobem stravování. Pokud jde o příjem (I), je třeba dále rozvíjet výsledky 1. případové studie EuroDISH o celounijním sledování výživy a rozšířit je i na iniciativu GloboDiet.

V plánu Evropského strategického fóra o výzkumných infrastrukturách (v angličtině ESFRI, European Strategy Forum on Research Infrastructures) se identifikují nové VI celoevropského zájmu, které mají splňovat dlouhodobé potřeby evropských výzkumných komunit s kompletním záběrem vědeckých oborů. Iniciativa EuroDISH navrhovaný projekt DISH-RI předložila pro nový plán ESFRI na období 2016–2018.

DISH-RI propojí poznatky o tom, co rozhoduje o preferencích spotřebitelů, pokud jde o stravu a životní styl, se znalostmi našeho příjmu potravy, jejích nutričních hodnotách a celkového zdraví s cílem zdokonalit strategie pro zdravější budoucnost.

Další informace
http://www.eurodish.eu/

Přečtěte si Milánský mezník: Prohlášení o výsledcích EuroDISH a body diskuze o budoucích potřebách, které bylo prezentováno na světovém Expu v Milánu 15. května 2015.

Zapojte se do sítě EuroDISH, přidejte se ke skupině na LinkedIn.

Projekt EuroDISH (Studying the need for food and health research infrastructures in Europe – Zkoumání potřeb výzkumných infrastruktur pro stravu a zdraví v Evropě) je finančně podporován ze sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (smlouva č. 311788). Projekt EuroDISH se realizuje pod vedením výzkumného centra Wageningen UR.

Zdroj: EUFIC (Evropská rada pro informace o potravinách)