Bezpečnost potravin

Elektronické cigarety: Které vdechované látky by měly být přednostně sledovány?

Vydáno: 28. 1. 2022
Autor: ANSES

Informace francouzského úřadu ANSES

Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety – ANSES) zveřejnil na svých webových stránkách článek o posuzování zdravotního rizika vyplývajícího z používání elektronických cigaret:

Elektronické cigarety si část populace oblíbila, nicméně zdravotní rizika, která mohou být spojena s vdechováním látek z těchto zařízení je potřeba ještě posoudit. Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost (ANSES) vypracoval seznam látek, které by měly být přednostně prostudovány z důvodů stanovení rizik spojených s jejich vdechováním. 

Upřednostnění rizikových látek, nezbytný krok v hodnocení rizik

Podle francouzského průzkumu (Santé Publique France) 4.4 % francouzské populace uvedlo, že užívá elektronické cigarety. Pro důkladné posouzení potenciálního zdravotního rizika vyplývajícího z užívání elektronických cigaret, je zapotřebí identifikovat látky obsažené ve složení, stejně tak jako látky, které jsou vdechovány. Úřad ANSES vytvořil seznam 1 775 látek, ze kterých je celkem 106 považováno za prioritní, právě kvůli jejich karcinogenním, mutagenním, či reprodukčně toxickým vlastnostem. Jedná se například o formaldehyd, akrolein a olovo.

Při vypracování výše zmíněného seznamu byla brána v potaz nejen vědecká literatura, ale i prohlášení výrobců elektronických cigaret.

Další fází v hodnocení rizik je odhadnutí skutečné míry rizika, kterému jsou uživatelé vystaveni. Úřad ANSES zahájí kampaň zabývající se měřením a následným stanovením koncentrací prioritních látek v emisích. Po dokončení této práce vypracuje ANSES hodnocení zdravotních rizik spojených s látkami vzbuzujícími největší obavy. 

Rozšíření předpisů na beznikotinové a doma vyráběné náplně elektronických cigaret

ANSES zaznamenal rozšířené používání beznikotinových náplní, zvláště doma vyrobených, a vyrobených z aromatických koncentrátů v různých příchutích. Dle průzkumu z roku 2020, 33 % uživatelů pravidelně nebo výhradně používá náplně e-cigaret vyrobené v domácím prostředí.

Na beznikotinové a domácí náplně se však nevztahují ochranná zdravotní opatření, jako je například zákaz určitých látek, či ohlašovací povinnosti vztahující se na výrobce.

Pro identifikaci látek, kterým jsou uživatelé elektronických cigaret vystaveni, by měly být evropské předpisy rozšířeny na všechny produkty na trhu, bez ohledu na to, zda obsahují či neobsahují nikotin, zda se prodávají připravené nebo si je uživatelé sami připravují doma.

Předpisy platné pro elektronické cigarety a obdobné produkty

Elektronické cigarety a náplně s obsahem nikotinu jsou spotřebitelské produkty podléhající předpisům, které zakazují určité přísady představující přímé nebo nepřímé nebezpečí. Kromě toho tyto předpisy vyžadují, aby společnosti uvádějící na trh tyto produkty deklarovaly složení svých produktů úřadu ANSES, který tyto informace následně zveřejňuje.

 

V ČR jsou oznamovací povinnosti definované Vyhláškou č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření.

Více informací o elektronických cigaretách a bylinných výrobcích určených ke kouření je možné nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví – ZDE.  

Více informací o tabákových výrobcích je možné nalézt na webových stránkách Ministerstva zemědělství – ZDE

 

Zdroj: ANSES

Foto: ANSES