Bezpečnost potravin

EK vyhlásila otevřené výběrové řízení pro obměnu 7 členů Správní rady EFSA

Vydáno: 9. 7. 2019
Autor: KM EFSA

Výzva pro zájemce o pozici člena Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Evropská komise vyhlásila otevřené výběrové řízení pro obměnu 7 z celkem 14 členů Správní rady EFSA, jejichž mandát vyprší dne 30. června 2020.  

Úřad EFSA byl ustanoven v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Tímto nařízením se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti
potravin.

Úkolem úřadu EFSA, který sídlí v italské Parmě, je poskytovat orgánům EU nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro legislativní a politickou činnost v oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tato činnost má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a  vysoké úrovni ochrany zdraví lidí, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.

V souladu s článkem 25 výše uvedeného nařízení jsou členové Správní rady jmenováni tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň odborné kvalifikace, široký rozsah odpovídajících odborných znalostí a současně co největší zastoupení ze zeměpisného hlediska v rámci EU. Navíc, čtyři z těchto členů musí mít zkušenost s působením v organizacích zastupujících spotřebitele a jiné zájmové skupiny.  

Vlastní výzva byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal of the European Union) dne 24. května 2019 (část C).

Složení Správní rady, její roli a působnost, ale především podrobné informace týkající se kvalifikace uchazečů pro tuto pozici a výběrová kritéria lze najít na internetové adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2019:179:TOC

Stejně tak je možné zde nalézt další informace týkající se jmenování a mandátu členů Správní rady, účasti na zasedáních nebo rovných příležitostech pro uchazeče.

Termín pro podání žádosti je 19. července 2019 (12:00 hodin bruselského času).

Zájemci o tuto pozici mohou využít on-line způsob podání žádosti.

Formulář žádosti a prohlášení o střetu zájmů mohou potenciální uchazeči najít na adrese: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en

Pokud si žadatel přeje zaslat žádost v jiném oficiálním jazyku EU než v jazyku anglickém, může vyplnit anglický formulář v jazyku, kterému dává přednost nebo kontaktovat sekretariát na e-mailové adrese SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu a vyžádat si zde příslušnou jazykovou verzi formuláře. Vyplněná žádost, životopis uchazeče a vyplněné prohlášení o střetu zájmů musí být ve stanoveném termínu odesláno zpět na uvedenou e-mailovou adresu sekretariátu.

Po předložení všech žádostí vypracuje Evropská komise seznam kandidátů, který spolu s odpovídající dokumentací předloží Radě EU, která následně na základě konzultací a stanoviska Evropského parlamentu jmenuje nové členy Správní rady.

Funkční období by mělo být čtyřleté a začíná 1. července 2020 do 30. června 2024, to nicméně změní schválení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik v potravinovém řetězci v EU, které doplňuje nařízení (ES) č. 178/2002 a další právní akty EU v létě 2019. Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost v první polovině roku 2021, tzn. po jmenování sedmi nových členů Správní rady. Z tohoto důvodu skončí funkční období členů Správní rady jmenovaných na základě této výzvy dne 30. června 2022.

Všichni kandidáti ucházející se o pozici člena Správní rady EFSA na základě této výzvy budou samozřejmě informováni o výsledku výběrového řízení. Evropská komise zajišťuje všem uchazečům zpracování a ochranu osobních dat v souladu s platnou legislativou.

Zdroj: Evropská komise