Bezpečnost potravin

EK: Poraďte nám, jak zlepšit kvalitu ovzduší

Vydáno: 13. 12. 2004
Autor:

Komise zahájila konzultace po internetu, aby obsáhla co největší možné množství lidí. Konzultace potrvají do konce ledna 2005. EU

Evropská komise se ptá veřejnosti na názor, jaká opatření by měla zahrnout do podrobného akčního plánu na snížení znečištění ovzduší. Tento plán, který by měl začít platit v polovině roku 2005, bude mít přímý dopad na životy lidí. Proto Komise zahájila konzultace po internetu, aby obsáhla co největší možné množství lidí. Konzultace potrvají do konce ledna 2005.
„Fakta o dopadu znečištění ovzduší na lidský organismus jsou znepokojující, ale abychom reagovali správně, potřebujeme víc porozumět příčinám a různým vlivům. To jsou věci, které můžeme udělat, abychom zlepšili kvalitu ovzduší, a musíme začít hned,“ říká komisař pro životní prostředí Stavros Dimas.
Každý evropský občan ztratí devět měsíců předpokládané délky života následkem špatné kvality ovzduší. Současné studie dokazují, že víc než 22 000 předčasných úmrtí za rok způsobuje vysoká hladina přízemního ozónu. Další studie tvrdí, že předpokládaná délka života se krátí o tři až čtrnáct měsíců kvůli znečištění drobnými částicemi prachu. Dvacet tři procent evropských lesů je ohroženo přemírou kyselých dešťů a 63 % evropských ekosystémů je ohroženo příliš vysokým ukládáním dusičnanů.
I když bylo v minulosti dosaženo výrazného pokroku v oblasti snižování znečišťujících emisí, stále je prostor pro zlepšování. Budoucí emisní standardy pro výfuky automobilů, nové způsoby propagace čisté dopravy, budoucí limity pro kvalitu ovzduší, nové redukční cíle pro jednotlivé země i různé sektory (doprava, energetika), budoucí cíle pro zdraví obyvatel a pro životní prostředí – všechny tyto aspekty, a ještě víc věcí musí být zahrnuty v akčním plánu.
Konzultace s veřejností má Komisi zodpovědět otázky typu: Jaká je podle vás kvalita ovzduší ve vašem sousedství? Je důležité další snižování znečištění ovzduší? Co bychom měli dělat víc v dalších 15 letech? Jakou politiku bychom měli prosazovat, abychom dosáhli snížení znečištění? Co jste vy jako jednotlivec připraven udělat pro zlepšení kvality ovzduší?
Této veřejné konzultace se může veřejnost zúčastnit, když vyplní dotazník na internetové stránce http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=356&lang=EN. Bohužel dotazník je dostupný pouze v některých jazycích, z nově přistoupivších zemí jen v maďarštině a polštině.
Stránky týkající se nejnovějších studií o kvalitě ovzduší v EU lze nalézt pod akronymem CAFE (Clean Air for Europe = čistý vzduch pro Evropu) zde: http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm.
Iva Nachtmannová

http://www.ekolist.cz
EkoList, 13. 12. 2004