Bezpečnost potravin

EFSA: Vědecké stanovisko k hodnocení rizik endokrinních disruptorů

Vydáno: 22. 3. 2013
Autor: berankova1

Vědecký výbor EFSA nově posuzoval endokrinně aktivní látky.

Vědecké stanovisko k hodnocení rizik endokrinních disruptorů: Vědecká kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů a vhodnost existujících testovacích metod pro vyhodnocení účinků těchto látek na lidské zdraví a životní prostředí

Na základě požadavku Evropské komise Vědecký výbor Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (SC EFSA) nově posuzoval existující informace související s testováním a hodnocením endokrinně aktivních látek a endokrinních disruptorů. Tato práce byla provedena pracovní skupinou expertů na endokrinologii, hodnocení rizik a toxikologii, společně s pozorovateli z dalších úřadů EU, jmenovitě EMA (Evropské agentury pro léčivé přípravky), ECHA (Evropské agentury pro chemické látky) a EEA (Evropské agentury pro životní prostředí).

Experti SC EFSA posuzovali možnosti rozlišení mezi endokrinními disruptory a dalšími skupinami látek s odlišnými typy působení a došli k závěru, že endokrinní disruptory jsou definovány třemi kritériemi:
a) nepříznivý vliv na celý organismus nebo (sub) populaci;
b) endokrinní aktivita;
c) přesvědčivý příčinný vztah mezi těmito dvěma vlivy

Protože nebyla obecně definována vědecká kritéria pro „nepříznivý vliv“, nemohla být identifikována ani specifická kritéria pro endokrinně disrupční vliv. Z tohoto důvodu je nutné vyžadovat posouzení experty při hodnocení každé endokrinně aktivní látky, na základě (eko)toxikologické závažnosti změn (v molekulární, individuální a/nebo (sub)populační úrovni)  následujících po expozici endokrinně aktivní látkou.
Vědecký výbor došel k závěru, že je (nebo brzo bude) dostupná obstojně kompletní sada standardizovaných chemických analýz pro testování účinků endokrinně aktivních látek pro estrogenní, androgenní, thyroidní a steroidogenní modality u savců a ryb, s méně testy pro ptáky a obojživelníky. Byly posouzeny nedostatky u současných testů, pro další endokrinní modality a živočišné druhy.
Součástí charakteristiky rizik endokrinních disruptorů je jejich rozhodující (kritický) účinek, vážnost působení, (ne)vratnost účinku a aspekt potence.
Informovat o riziku a stupni znepokojení pro účely řízení rizik (činění rozhodnutí) a hodnocení rizik (je brána v úvahu příčina rizik a data o expozici/předpovědi) je nejlepším využitím dostupných informací. Stupeň znepokojení není určen výhradně hodnocením rizik, ale také nastavením cílů ochrany při řízení rizik.

Zdroj:  EFSA

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):