Bezpečnost potravin

EFSA reviduje MLR pro šest aktivních látek

Vydáno: 21. 2. 2013
Autor: sukova1

U tří prověřovaných herbicidů nebylo zjištěno riziko pro spotřebitele, v případě chlorothalonilu, etoxazolu a pimetrozinu je třeba doplnit chybějící údaje.

Úřad EFSA postupně provádí posuzování maximálních limitů reziduí pesticidů (MLR) a jejich aktivních látek, a to podle stanoveného plánu a aktuálních poznatků.

V r. 2012 se revize týkala herbicidů azimsulfuron,  oxasulfuron a rimsulfuron, fungicidu chlorothalonil, akaricidu etoxazol a insekticidu pimetrozin. Důvodem bylo, že tyto prostředky byly naposledy posuzovány před vydáním nařízení 396/2005/ES o regulaci pesticidů pomocí MLR.

Při hodnocení a stanovení MLR se využívají zprávy o výskytu reziduí v rostlinách, ve zpracovaných komoditách, v dobytku a v potravinách z nich vyrobených. EFSA varuje, že pokud k některému z prostředků nebudou zjištěny potřebné údaje pro revizi MLR, může být podán návrh na zrušení jeho oprávněného používání.

V případě prověřovaných herbicidů byly k dispozici všechny požadované údaje a nebylo zjištěno riziko pro spotřebitele.

V případě látek chlorothalonil,  etoxazol a pimetrozin chybějí údaje.

U fungicidu chlorothalonil, který byl v EU schválen v r. 2006, chybějí údaje o metabolitu SDS-3701 a bylo zjištěno možné akutním riziko pro konzumenty této aktivní látky. Nebylo proto možno jej zařadit do přílohy II nařízení 396/2005/ES.

Etoxazol byl schválen v r. 2005, ale chybějí některé údaje. Nebylo však zjištěno riziko pro spotřebitele, a tak byla látka zařazena do přílohy II s předběžnými hodnotami MLR. Chybějí údaje o jahodách, rajčatech a lilku z jižních oblastí EU.

Pymetrozin byl schválen v r. 2001, chybějí však údaje o možném akutním riziku pro spotřebitele. Jsou zapotřebí další údaje o některých druzích ovoce a zeleniny.

EU Food Law, 2012, č. 557, s. 15-16
Objednávka kopie článku

 Související informace:
Nový výbor EFSA pro koordinaci posuzování rizika pesticidů (2008)
EFSA posuzuje bezpečnost pesticidů (2008)
První zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách(2009)
Druhá zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách(2010)
Stanovení nových maximálních limitů reziduí pro BAS 650F (2009)
Zpráva o návrhu zaměřeném na kumulativní riziko látek v potravinách(2012)
Aktivní složky v přípravcích na ochranu rostlin