Bezpečnost potravin

EFSA: Průlom při hodnocení kumulativních rizik pesticidů

Vydáno: 17. 2. 2016
Autor: KM EFSA

Vědci vyvinuli softwarový nástroj na hodnocení expozice velkého množství pesticidů.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a jeho evropští partneři udělali velký pokrok v hodnocení kumulativních rizik expozice pesticidům. Vědci vyvinuli softwarový nástroj na hodnocení expozice velkým množstvím pesticidů. V pilotní studii vědci pomocí tohoto softwaru hodnotí expozici spotřebitelů specifickým skupinám pesticidů, které mohou mít vliv na thyroidní systém (systém štítné žlázy) a nervový systém.  

Výsledky pilotní studie budou zveřejněny koncem tohoto roku a budou posouzeny úřadem EFSA, který následně v roce 2017 předloží dvě vědecké zprávy o hodnocení kumulativních rizik pro thyroidní a nervový systém.  

V dlouhodobém horizontu chce úřad EFSA  začít postupně začleňovat hodnocení kumulativních rizik na vysoké úrovni do svých každoročních analýz chronických a akutních rizik, které pesticidy představují pro spotřebitele. V analýzách jsou využívána data od členských států EU.  

Software, známý jako Monte Carlo Risk Assessment (MCRA; Hodnocení rizika Monte Carlo), byl původně vyvinut díky projektu financovanému Evropskou komisí, který vytvářeli výzkumníci, experti a kontroloři ze 14 zemí. Na tento projekt dohlížel nizozemský Národní ústav pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM).  

V roce 2015 úřad EFSA financoval další vývoj softwaru MCRA, aby umožnil zpracování kumulativního hodnocení skupin pesticidů obsahujících až 100 aktivních látek, dle doporučení Vědeckého panelu EFSA pro prostředky na ochranu rostlin a jejich rezidua (Panel PPR). V letošním roce bude EFSA dále podporovat vylepšení softwaru, pokud jde o přístupnost pro externí uživatele, uspořádání dat a jejich formátování.  

Zkušenosti získané při pilotních hodnoceních budou použity pro optimalizaci systému pro daný účel v souvislosti s regulačními rozhodnutími k žádostem, které se týkají maximálních limitů reziduí (MLR) pesticidů v potravinách. Tato část projektu je úzce koordinována s Evropskou komisí, která ustanovila pracovní skupinu pro zajištění potřeb manažerů rizika.  

Luc Mohimont, z jednotky úřadu EFSA pro pesticidy, říká: „Je to zajímavý a významný vývoj. Pokroku bylo dosaženo ve vývoji přístupu k provádění spolehlivých hodnocení expozice mnoha pesticidů, což nás posouvá o krok blíže k našemu konečnému cíli: vytvořit komplexní hodnocení rizik kombinace efektů pesticidů na člověka, raději než pouze hodnocení rizik jednotlivých chemických látek.“  

Látky, které budou posuzovány při pilotním hodnocení expozic, byly identifikovány experty úřadu EFSA na pesticidy, pomocí metodiky speciálně navržené pro klasifikaci pesticidů do tzv. „skupin pro kumulativní hodnocení“ (cumulative assessment groups = CAGs). V nadcházejících letech budou skupiny CAG definovány i pro další orgány, tkáně a systémy. Nyní jsou již shromažďována data pro definované skupiny pesticidů, které mají vliv na játra, ledviny, oči, reprodukční a vývojový systém.  

Pozadí
Nařízení EU pro maximální limity reziduí (MLR) v potravinách stanoví, že rozhodnutí o MLR by měly brát v úvahu kumulativní účinky pesticidů až budou k dispozici metody pro takováto hodnocení. Kromě toho nařízení týkající se uvádění pesticidů na trh stanoví, že pesticidy by neměly mít žádné škodlivé účinky na člověka,  a to včetně kumulativních účinků.

Skupiny pesticidů pro kumulativní hodnocení
V červenci 2013 Vědecký panel EFSA pro prostředky na ochranu rostlin a jejich rezidua (Panel PPR) zveřejnil obecné metodiky pro klasifikaci pesticidů do skupin pro kumulativní hodnocení (cumulative assessment groups = CAGs ). Metodika je založena na předpokladu, že pesticidy způsobující stejné specifické fenomenologické účinky, které jsou dobře definované, pokud jde o místo a vlastnosti, mohou vytvořit společnou kumulativní toxicitu – i když nemají podobné mechanismy účinku.

Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin