Bezpečnost potravin

EFSA: Množství reziduí veterinárních léčiv v potravinách nadále klesá

Vydáno: 23. 2. 2023
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA vydal Výroční zprávu za rok 2021

Foto: Shutterstock

Z nejnovějších údajů vyplývá, že množství reziduí veterinárních léčiv a dalších látek nalezených ve zvířatech a potravinách živočišného původu v Evropské unii nadále klesají, zároveň se zvyšuje úroveň dodržování předpisů.

Výroční zpráva úřadu EFSA za rok 2021 zahrnuje údaje nahlášené členskými státy EU*, Islandem a Norskem. Počet testovaných vzorků se oproti roku 2020 mírně zvýšil.

V roce 2021 činil podíl nevyhovujících vzorků 0,17 %, což je nejnižší hodnota zaznamenaná za posledních 12 let, kdy se nevyhovující vzorky pohybovaly v rozmezí od 0,19 % do 0,37 %. V roce 2020 činil tento údaj 0,19 %.

Celková úroveň podílu nevyhovujících vzorků u cílených vzorků (tj. vzorků odebraných za účelem odhalení nezákonného použití nebo kontroly nedodržení maximálních povolených množství) se rovněž snížila na 0,24 % ve srovnání s 0,27-0,35 % v předchozích čtyřech letech.

Výroční zpráva zahrnuje různé skupiny látek včetně hormonů, antibakteriálních látek, kontaminantů životního prostředí, zakázaných látek a jiných veterinárních léčiv.

Výsledky monitoringu si můžete podrobněji prohlédnout pomocí nového interaktivního nástroje EFSA pro vizualizaci dat.

Úplný soubor dat – obsahující přibližně 13 milionů analytických výsledků – je k dispozici v otevřeném úložišti Knowledge Junction úřadu EFSA, jehož cílem je zlepšit transparentnost, reprodukovatelnost a opakovanou použitelnost důkazů při posuzování rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.

* Podle čl. 5 (odst. 4) a oddílu 24 přílohy 2 Protokolu o Irsku/Severním Irsku, který je nedílnou součástí Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, se požadavky EU na odběr vzorků vztahují také na Severní Irsko a pro účely této zprávy se odkazy na členské státy považují za odkazy na Spojené království, pokud jde o Severní Irsko.
 

Odkaz na Výroční zprávu EFSA za rok 2021 o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léčivých přípravků a dalších látek v živých zvířatech a živočišných produktech:

 

Zdroj: EFSA