Bezpečnost potravin

EFSA: Hodnocení rizik spojených s expozicí anorganickému arsenu v potravinách

Vydáno: 18. 1. 2024
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Podle závěrů nejnovějšího hodnocení rizik této kontaminující látky, které provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), vyvolává expozice spotřebitelů anorganickému arsenu v potravinách obavy o zdraví. Toto zjištění potvrzuje výsledky předchozího posouzení rizik spojených s přítomností anorganického arsenu v potravinách, které úřad EFSA provedl v roce 2009.

Evropská komise požádala úřad EFSA, aby aktualizoval své hodnocení anorganického arsenu a zohlednil nové studie o jeho toxických účincích. Úřad EFSA konzultoval svůj nový aktualizovaný návrh stanoviska s externími zúčastněnými stranami a zvážil všechny zaslané připomínky před jeho finalizací.

Potraviny obsahující anorganický arsen

Arsen je široce rozšířená kontaminující látka, která se vyskytuje v životním prostředí jak v přírodním stavu, tak i v důsledku lidské činnosti. Arsen se vyskytuje v různých formách v závislosti na své chemické struktuře. Při tomto novém hodnocení se úřad EFSA zaměřil na anorganický arsen.

Hlavním zdrojem expozice anorganickému arsenu pro obyvatelstvo Evropy jsou potraviny. K dietární expozici přispívá především rýže, výrobky z rýže, obiloviny a obilné výrobky. K expozici přispívá také pitná voda, ale v Evropě jsou úrovně kontaminace pitné vody arsenem obvykle nízké.

Zdravotní rizika

Dlouhodobý příjem anorganického arsenu je spojován s řadou nepříznivých účinků na lidské zdraví, včetně některých forem rakoviny. Úřad EFSA při posouzení vyhodnotil za nejvýznamnější škodlivý účinek, spojený s expozicí anorganickému arsenu, zvýšený výskyt rakoviny kůže. Odborníci dospěli k závěru, že zajištění ochrany před rakovinou kůže bude chránit i před dalšími potenciálně škodlivými účinky.

Při posuzování genotoxických a karcinogenních látek, které jsou neúmyslně přítomny v potravinovém řetězci, vypočítává úřad EFSA rozpětí expozice (MOE) pro spotřebitele. MOE je poměr dvou faktorů: dávky, při níž je pozorován malý, ale měřitelný nepříznivý účinek, a úrovně expozice dané látce pro danou populaci. Nízká hodnota MOE představuje větší riziko než vyšší hodnota MOE.

Na základě dostupných údajů ze studií na lidech by hodnota MOE 1 nebo nižší odpovídala úrovni expozice anorganickému arsenu, která by mohla být spojena se zvýšeným rizikem rakoviny kůže.

U dospělých spotřebitelů jsou hodnoty MOE nízké – pohybují se mezi 2 a 0,4 u průměrných konzumentů a mezi 0,9 a 0,2 u konzumentů s vysokou spotřebou. Odborníci úřadu EFSA dospěli k závěru, že tyto hodnoty vyvolávají obavy o zdraví.

Další kroky

Úřad EFSA posuzuje také potenciální rizika spojená s expozicí organickému arsenu v potravinách. Po dokončení i tohoto dalšího hodnocení rizik budou posouzena možná rizika spojená s kombinovanou expozicí organickému a anorganickému arsenu v potravinách.

(Doporučení: Důkladné propláchnutí rýže před jejím vařením v páře nebo vařením ve větším množství vody může snížit hladinu anorganického arsenu (viz EFSA „Chemické látky v potravinách„).)

Odkazy na vědecké dokumenty:

Zdroj: EFSA