Bezpečnost potravin

EFSA: Expozice bisfenolu A neznamená zdravotní riziko pro spotřebitele

Vydáno: 21. 1. 2015
Autor: KM EFSA

EFSA vydal dlouho očekávané vědecké stanovisko k bezpečnosti bisfenolu A

Na základě komplexního hodnocení expozice a toxicity Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) konstatuje, že bisfenol A (BPA) nepředstavuje zdravotní riziko pro žádnou věkovou skupinu populace (včetně nenarozených dětí, kojenců a adolescentů) při současné hladině expozice. Dietární expozice, příp. expozice z kombinace zdrojů (strava, prach, kosmetika a termopapír) je významně pod hodnotou maximálního tolerovaného příjmu.

Nová data a přesnější metodologie přiměly odborníky EFSA podstatně snížit tolerovatelný denní příjem (TDI) pro BPA z 50 µg/kg tělesné hmotnosti/den na 4µg/kg tělesné hmotnosti/den. Nejvyšší odhady dietární expozice a expozice z kombinace zdrojů (tzv. agregovaná expozice) jsou však tři až pětkrát nižší, než je nový TDI.

Při kalkulaci TDI byly kvantifikovány a zahrnuty nejistoty obklopující potenciální zdravotní efekty BPA na prsní žlázu, reprodukční, metabolický, neurobehaviorální a imunitní systém. Navíc, TDI je pouze dočasné, do té doby, než budou známé výstupy z dlouhodobé studie na krysách, které tyto nejistoty pomohou omezit.

Proč provedl EFSA toto hodnocení rizik?

BPA je chemickou sloučeninou používanou při výrobě materiálů přicházejících do styku s potravinami, jako je opakovaně použitelné plastové nádobí a povrchy konzerv (obvykle ochranný povrch). BPA je dále obsažen v termopapíru používaném pro tisk pokladních účtenek. Rezidua BPA mohou migrovat do potravin a nápojů a spolu s nimi mohou být zkonzumovány; BPA z dalších zdrojů vč. termopapíru, kosmetiky a prachu může být absorbován kůží či vdechován.

Dr. Trine Husøy, člen Vědeckého panelu pro materiály určené pro kontakt s potravinami, enzymy, aromatické a pomocné látky (Food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids – CEF) a předseda Pracovní skupiny pro BPA, říká: „Vědecký panel se rozhodl přehodnotit bezpečnost BPA proto, že byla v nedávných letech publikována celá řada nových výzkumných prací“.

S ohledem na maximální transparentnost EFSA v průběhu hodnocení rizik důkladně konzultoval a zapojoval do práce kompetentní úřady v členských státech a další zainteresované skupiny, aby zajistil, že závěry EFSA zohlední co největší možné množství různých odborných pohledů. Podle Dr. Husøy „veřejná konzultace EFSA přispěla k úpravě hodnocení díky získání dalších dat a pomohla vyjasnit důležité aspekty stanoviska, jako nejistoty„.

Celé stanovisko EFSA je dostupné na webu EFSA.

Přesnější hodnocení toxicity BPA

Po zvážení významu nových vědeckých informací o toxických efektech BPA došel CEF panel k závěru, že vysoké dávky BPA (řádově stonásobně vyšší, než je TDI) pravděpodobně nežádoucím způsobem ovlivňují ledviny a játra. Takové dávky mohou také působit na prsní žlázu savců.

Studie spojující BPA s jinými efekty na zdraví byly méně přesvědčivé, uvádí Dr. Husøy. „Vliv na reprodukční, nervový, imunitní, metabolický a kardiovaskulární systém, stejně jako vliv na vznik rakoviny, není považován v tuto chvíli za pravděpodobný, ale nemůže být na základě dostupných údajů vyloučen. Tím přispívá k celkové nejistotě okolo možných rizik spojených s BPA a proto byl při hodnocení rizik zohledněn“.

CEF panel se také zabýval možností, že BPA způsobuje neočekávané odezvy v různých dávkách, tzn. nežádoucí efekty jsou spojeny pouze s nízkými dávkami BPA (non-monotonic dose-response – NMDR vztahy). Odborníci došli k závěru, že dostupná data neposkytují důkaz pro takové vztahy pro zvažované zdravotní efekty.

Expozice: dietární obraz je jasnější, nedietární méně

V roce 2006, když se EFSA naposledy zabýval expozicí BPA, bylo dostupných dat méně a experti EFSA museli akceptovat řadu konzervativních předpokladů o spotřebě a hladinách BPA v potravinách. „Výrazně více kvalitních dat nám umožnilo aktualizovat a přesněji určit dietární expozici BPA pro všechny věkové skupiny populace“, říká Dr. Husøy. „Výsledkem je, že teď víme, že dietární expozice je čtyři až patnáctkrát nižší (v závislosti na věkové skupině), než byl předchozí odhad EFSA.

Poprvé EFSA také vzal v úvahu expozici BPA z nedietárních zdrojů. Dr. Husøy k tomu ovšem říká: „Bohužel je stále nedostatek dat o dermální expozici – např. kolik BPA tělo absorbuje kůží při kontaktu s termopapírem – toto skutečně zvyšuje nejistotu odhadů pro termopapír a kosmetiku.

Kvantifikace a zohlednění nejistot

Experti EFSA použili novou metodiku umožňující vzít v úvahu nejistoty vztahující se k potenciálním zdravotním efektům, odhady expozice a posouzení rizik pro lidské zdraví. Dr. Husøy uvedl, že „analyzování každé nejistoty zvlášť v kombinaci s odbornými stanovisky umožnilo členům CEF panelu tyto nejistoty kvantifikovat a zohlednit je při hodnocení rizik a určování TDI.

EFSA znovu zváží stanovený TDI za 2 – 3 roky, až budou dostupné závěry dlouhodobého výzkumu Národního toxikologického programu USA. Očekává se, že tento výzkum odpoví na mnoho otázek souvisejících s nejistotami ohledně toxických efektů BPA.

Zdroj: EFSA: No consumer health risk from bisphenol A exposure