Bezpečnost potravin

EFSA dokončuje průzkum „kontrol masa“ a doporučuje vylepšení

Vydáno: 19. 7. 2013
Autor: berankova1

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dokončil hlavní část práce, která má poskytnout vědecký základ pro modernizaci kontrol masa v celé EU.

Úřad EFSA dostal požadavek od  Evropské komise, aby vydal doporučení  na vylepšení postupů kontrol masa z důvodu větší ochrany spotřebitelů před riziky. Pomocí přístupu založeného na hodnocení rizik, úřad EFSA určil a vyhodnotil rizika z masa  pro veřejné zdraví.      

Úřad EFSA nyní publikuje čtyři vědecké výstupy, které poskytují  doporučení  pro postupy a procedury inspekcí masa, jednotlivě pro skot, ovce, kozy, lovnou zvěř a domácí lichokopytníky jako jsou koně. Tyto výstupy následují po dvou již vydaných stanoviscích pro kontroly masa vepřů a drůbeže, které byly publikovány v roce 2011 a 2012. Od té doby úřad EFSA hodnotil postupy kontrol  masa u široké škály zvířat produkujích maso v EU.

Tradiční praktiky kontrol masa nejsou vždy vhodné pro detekci hlavních nebezpečí  pocházejících z masa, jako jsou  bakterie Campylobacter a Salmonella nebo kontaminace chemickými látkami jako jsou persistentní organické škodliviny a zakázané látky. Z tohoto důvodu  Evropská komise rozhodla, že by postupy kontrol masa v EU měly být modernizovány.

Pro všechny druhy zvířat, jenž produkují maso, úřad EFSA identifikoval alimentární (z jídla) biologická a chemická nebezpečí  a hodnotil je podle rizika pro veřejné zdraví.

U biologických nebezpečí  byla priorita hodnocení  založena  na posouzení jejich vlivu  na četnost onemocnění, závažnost onemocnění u  lidí a na důkazu, že konzumace masa  rozmanitých druhů zvířat je důležitým rizikovým faktorem  onemocnění.

Hodnocení  rizik chemických nebezpečí bylo založeno na  výsledcích  Národních plánů kontrol reziduí  (National Residue Control Plans) pro roky 2005 – 2010, na dalších testujících programech,  a  také na specifických kritériích pro danou látku, jako je například toxikologický profil.

Úřad  EFSA také předložil  harmonizované epidemiologické ukazatele pro nejdůležitější  alimentární biologická rizika. Indikátory mají být  užitečné v souvislosti  s navrhovaným  systémem zajištění  komplexní  bezpečnosti  masa. Tento systém má umožňovat  zařazení  jednotlivých hospodářství, stád, hejn a jatek podle potenciálního rizika a nastavení mikrobiologických cílů pro jatečně upravená těla zvířat.

Vědečtí experti EFSA doporučují zlepšení stávajících postupů nebo  alternativních metod  kontrol masa. Experti  EFSA také zvážili  závěry vyplývající  z navrhovaných změn  ke  stávajícím praktikám  sledování zdraví zvířat a  jejich welfare.

Pro naplnění  tohoto  komplexního a průřezového mandátu  vycházel  úřad  EFSA ze svých odborných znalostí  v celé řadě oblastí v rámci své vědecké kompetence:  biologická  rizika včetně zoonóz (nemoci zvířat přenosné na člověka), chemické kontaminanty v potravinovém řetězci, zdraví zvířat a welfare, a metody hodnocení rizik a sběr dat.

 
Přehled klíčových závěrů
Hlavní biologická a chemická nebezpečí stanovená pro jednotlivé druhy zvířat

Species

Biological hazards

Chemical hazards

Cattle

Verocytotoxin-producing Escherichia coli (VTEC), Salmonella

Dioxins, dioxin-like polychlorinated biphenyls (DL-PCBs)

Sheep and goats

VTEC, Toxoplasma

Dioxins, Dioxin-like polychlorinated biphenyls (DL-PCBs)

Solipeds

Trichinella

Phenylbutazone*, Chemical elements (cadmium)

Farmed game (Deer)

Toxoplasma

None

Farmed game (Wild boar)

Salmonella, Toxoplasma

None

Farmed game (reindeer, ostriches, rabbits)

None

None

*EFSA recommended that phenylbutazone, which is not allowed in the food chain, be specifically included in the National Residue Control Plans (NRCPs) for solipeds.

Zdroj:  EFSA