Bezpečnost potravin

Dvojí kvalita potravin

Vydáno: 30. 5. 2022
Autor: PEYTON legal

Informace o potravinovém právu

Dne 27. dubna 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 174/2021 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o potravinách a tabákových výrobcích“).

Obecně

Vedle dalších změn přinesla předmětná novela do českého právního řádu s účinností k 12. květnu 2021 i tzv. zákaz dvojí kvality potravin. Zavedení zákazu dvojí kvality potravin, jak lze tento institut zjednodušeně označit, je zásadní změnou, kterou novela přinesla.

Jako výrobky dvojí kvality označujeme výrobky zaměnitelné za výrobky horší kvality vyrobené v členských zemích Evropské unie určené pro evropský trh.

Zákaz dvojí kvality potravin

Česká potravina a cizí potravina se tedy mohou zdát na první pohled totožné, při bližším pohledu na složení ale narazíme na rozdíly, a to jak v množství přidaných složek potraviny, tak v jejich kvalitě. Dvojí kvalita potravin je podle Evropské unie svou podstatou klamavá, spadá tedy do kategorie nekalosoutěžních praktik a jako taková je zakázaná.

Směrnici o nekalých obchodních praktikách Evropské unie, na kterou novela navazuje, v sobě neobsahuje ostrý zákaz dvojí kvality potravin. Ten v tomto případě zajišťuje právě novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

Novela upravuje výše zmíněnou problematiku v nových ustanoveních § 10 odst. 1 písm. f) a g), která stanovují, že: „Na trh je zakázáno uvádět potraviny […]:

f) obsahující látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin a

g) zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi a pokud není potravina opatřena snadno přístupnou a dostatečnou informací o tomto odlišném složení nebo vlastnostech.“

V tomto případě lze tedy hovořit o tzv. „tvrdém zákazu dvojí kvality potravin, který bude po nabytí účinnosti vylučovat prodej produktů dvojí kvality v českých obchodech.

28. května 2022 končí přechodné období pro transpozici právní úpravy směrnice Evropské unie do národních právních předpisů členských států.

Kontrola dodržování zákazu

Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která bude zároveň oprávněným orgánem při udělování pokut za porušení zákazu. Ty mohou dosahovat až částky 50 milionů Kč.

Výkladovou praxi SZPI je možné sledovat i zde: https://www.szpi.gov.cz/dvoji-kvalita.aspx, kde SZPI pravidelně aktualizuje svůj pracovní dokument „Základní principy kontroly dvojí kvality potravin“.

Prokazování dvojí kvality potravin je závislé na spolupráci s ostatními členskými státy a bude proto plnohodnotně možné, až když bude obdobná právní úprava zákazu dvojí kvality potravin účinná i v ostatních členských státech.

Období před 28. květnem 2022 tak mělo dle SZPI umožnit provozovatelům potravinářských podniků důkladně se připravit na novou právní úpravu a situaci (např. z hlediska složení potravin, úpravy obalů atd.).

Přechodná ustanovení

Dle přechodných ustanovení novely potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti novely, které jsou v souladu s požadavky zákona o potravinách a tabákových výrobcích ve znění před účinností novely, avšak nejsou v souladu s požadavky zaváděnými novelou, mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

Závěr

Novela přináší řadu změn dalších změn jak v rámci regulace činnosti provozovatelů potravinářského podniku, tak i v rámci zvýšení ochrany spotřebitele či zodpovědného zadávání. Více jsme se tomuto tématu věnovali v našem článku z dubna loňského roku, který je dostupný zde: https://www.peytonlegal.cz/novela-zakona-o-potravinach/.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se problematiky novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích a aktuální právní potravinové úpravy Vám jsme k dispozici. Neváhejte se proto na nás obrátit.

Mgr. Jakub Málek, managing partner – malek@plegal.cz
Kateřina Roučková, právní asistentka – rouckova@plegal.cz

Autor: www.peytonlegal.cz

Zdroj: https://www.peytonlegal.cz/dvoji-kvalita-potravin/