Bezpečnost potravin

Druhá zpráva EFSA o chemických látkách v potravinách

Vydáno: 21. 12. 2016
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA vyzdvihuje klíčovou úlohu sběru dat členskými státy.

Druhá zpráva EFSA o chemických látkách v potravinách vyzdvihuje zásadní úlohu dat

Rezidua pesticidů v zelenině? Kontaminanty v palmovém oleji? Stopy veterinárních léčiv v mase? Zpráva EFSA poskytuje přehled dat shromážděných členskými státy a zainteresovanými subjekty, které byly analyzovány úřadem EFSA v roce 2015 a 2016 za účelem sledování a vyhodnocení přítomnosti chemických látek v potravinách. Tato spolupráce pomáhá autoritám EU při rozhodování v oblasti ochrany zdraví spotřebitelů v Evropě.

Barbara Gallani, vedoucí oddělení Komunikace a vnějších vztahů v EFSA uvedla: „Zpráva prezentuje část naší práce, která již byla zveřejněna, nyní je však v přístupnějším a poutavějším formátu. Zdůrazněna je klíčová úloha sběru dat, kterou provádí jednotlivé členské státy a další zainteresované subjekty. Zpráva obsahuje odkazy na sociální média, která informují o práci EFSA, jakož i na výchozí vědecká stanoviska a zprávy, ze kterých byla data čerpána.“

Pesticidy, veterinární léčiva, kontaminanty

Zpráva se zaměřuje na dvě výroční zprávy: „O reziduích pesticidů a veterinárních léčiv“, a na zprávu „O expozici spotřebitelů v současnosti nejdiskutovanějším procesním kontaminantům“ (akrylamidu v potravinách, glycidyl esterům a 3-MCPD v rostlinných olejích a potravinách).

Celkově zpráva vyzdvihuje přetrvávající vysokou míru dodržování limitů legislativy EU v oblasti pesticidů a veterinárních léčiv.  Je také ukázáno, jak údaje o množství procesních kontaminantů v potravinách poskytují informace autoritám EU a pomáhají jim při hledání nových způsobů dalšího snižování expozice spotřebitelů těmito látkami.

Mezi povinnosti úřadu EFSA patří také jasná komunikace s občany EU o jeho hodnocení rizik. Tato zpráva byla vytvořena na žádost Evropské komise a je zaměřena především na lepší informování široké veřejnosti.

Zásadní role členských států EU a dalších zainteresovaných subjektů

V celé Evropě členské státy a další zainteresované subjekty shromažďují, monitorují a analyzují informace o chemických látkách v rostlinách, zvířatech, potravinách a nápojích. Tato činnost pomáhá národním a evropským úřadům sledovat situaci a vyhodnocovat účinnost prováděných kontrol. Také jim pomáhá zjistit, zda jsou zapotřebí nová hodnocení bezpečnosti nebo kontrolní opatření, a stanovit priority pro další financování výzkumu a sběr dat.

Shromážděná data mohou být také použita při hodnocení rizika jednotlivých látek, tak jak je uvedeno na dvou příkladech procesních kontaminantů v této zprávě.

Poznámka: Procesní kontaminanty jsou látky, které vznikají během výroby potravin.

 

Zdroj:  EFSA