Bezpečnost potravin

Doprovodné akce v rámci 50. výročí vzniku SVS

Vydáno: 6. 9. 2017
Autor: SVS

Informace SVS o doprovodných aktivitách k 50. výročí vzniku Ústřední veterinární správy.

Letos v září uplynulo padesát let od vzniku Ústřední veterinární správy, přímé předchůdkyně Státní veterinární správy. Ústřední veterinární správa byla s účinností od 1. září 1967 zřízena jako samostatná rozpočtová organizace, která „z pověření ministerstva“ plnila stanovené úkoly v řízení veterinární činnosti na území celého státu.

Ústřední veterinární správa se od 1. ledna 1969 stala Státní veterinární správou Ministerstva zemědělství a výživy ČSR a dle svého statutu byla pověřena odborným a hospodářským řízením veterinárních organizací v resortu zemědělství, tedy i řízením Ústředního státního veterinárního ústavu, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Ústředí veterinárních asanačních ústavů, Ústavu pro další vzdělávání veterinárních lékařů a oborového podniku Bioveta na Hané. 

                                                                                                                  Kulaté a nejen proto významné jubileum si připomeneme v začátku druhé poloviny letošního roku řadou vzpomínkových a doprovodných akcí, mezi nimiž jmenujme odborně-historickou konferenci/seminář, výstavu obrazů významných českých malířů Ludvíka Vacátka a Emila Kotrby s koňskou tématikou či jednání hlavních veterinárních lékařů středoevropských států (ČR, SR, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska), na němž bude výročí zasazeno do mezinárodního a světového kontextu významu kompetentních veterinárních autorit v oblasti zdraví a pohody zvířat, ochrany zdraví spotřebitelů a možností obchodní výměny zboží podléhajícího veterinární kontrole.

V rámci hlavní oslavy 50. výročí vzniku Ústřední veterinární správy jsou připravovány následující doprovodné akce:


Vernisáž výstavy „Koně očima význačných českých animalistů“

Výstava, na jejíž odborné části spolupracuje Galerie Kodl, představí ve studovně Knihovny Antonína Švehly (Slezská 100/7) soubor děl autorů Emila Kotrby, Ludvíka Vacátka, Jana Pistoriuse a dalších s tématikou koní. K vidění budou rovněž koňské artefakty a užitné předměty ze sbírek Armády ČR a Policie ČR a předměty ze sbírky soukromé. Na vernisáž, jež bude uzavřenou akcí, budou pozvány význačné osobnosti s afinitou ke koním v širokém slova smyslu, výstava sama, která potrvá od 5. do 30. září 2017, bude akcí otevřenou veřejnosti.

Odborná konference k problematice ochrany zvířat proti týrání na VFU Brno
Odborná konference tradičně každoročně pořádaná Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Státní veterinární správou proběhne letos v Brně ve dnech 3. a 4. října 2017 a bude mj. věnována 25. výročí vzniku zákona na ochranu zvířat proti týrání, jehož autorem je zasloužilý, někdejší pracovník Státní veterinární správy dr. Jiří Dousek. První den se bude jednat o uzavřenou odbornou akci pro pozvané. Druhý den proběhne konference s mezinárodní účastí, na kterou se lze registrovat na adrese enevovav@vfu.cz.

Porada „Veterinární péče v českých zemích – tradice úspěšná a zavazující“
Setkání emeritních, bývalých zaměstnanců SVS pod hlavičkou výše uvedené porady. Na toto společenské setkání s jak společenským, tak odborným programem budou zváni bývalí pracovníci Ústřední veterinární správy, krajských veterinárních správ, státních veterinárních ústavů a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Termín akce je 20. září 2017 a místem bude Školicí středisko SVS Praha-Hlubočepy. Půjde o akci uzavřenou pro pozvané hosty.

Jednání kompetentních veterinárních autorit středoevropských států
V pořadí již dvanácté, každoročně konané jednání, jehož se účastní vrcholní zástupci – většinou ředitelé veterinárních služeb – osmi středoevropských zemí (Rakouska, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska Rumunska, Slovenska a Slovinska). Setkání se konají na základě neformální platformy se společnými odbornými zájmy. Jednání letos proběhne v Praze (minulé bylo ve Vídni) ve dnech 4. a 5. října 2017 na Ústřední veterinární správě a jedním z bodů programu bude „50. výročí vzniku Ústřední veterinární správy v České republice – role kompetentní veterinární autority v komplexu veterinární péče a zvěrolékařských aktivit vůbec“. Jedná se o uzavřené odborné jednání s mezinárodní účastí.

Hygiena a technologie potravin: XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny
Lenfeldovy a Hoklövy dny jsou konferencí s mezinárodní účastí, která je zaměřena na problematiku zdravotní nezávadnosti a kvality potravin rostlinného a živočišného původu v celé šíři potravinového řetězce, včetně společného stravování. Představuje příležitost k setkání odborníků jak z oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, tak i pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů a praxe. Odbornou část konference ve dnech 18. – 19. října 2017 doplní setkání s historií veterinární hygieny potravin.

Akce organizované jednotlivými krajskými veterinárními správami
Odborné akce s úvodem věnovaným historii a tradici Státní veterinární správy s cílem připomenout 50. výročí vzniku Ústřední veterinární správy a současně nynější roli Státní veterinární správy. Akce budou probíhat v měsíci září ve všech krajích.

 

Zdroj: SVS